Pytania i Odpowiedzi BDO

Szukasz rozwiązań na problemy z BDO? Trafiłeś we właściwe miejsce! W tej zakładce znajdziesz odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania dotyczące Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami. Rzeczowo i zwięźle odpowiadam na pytania Czytelników bloga. Tematyka jest szeroka i obejmuje m. in. rejestrację, prowadzenie ewidencji odpadów oraz składanie rocznych sprawozdań. Wszystko, co niezbędne, żeby legalnie działać w obrocie i spełniać obowiązki środowiskowe. Sprawdź Bank Wiedzy o BDO!

Jeśli interesuje Cię wyłącznie wybrana tematyka, możesz skorzystać z poszczególnych bloków tematycznych naciskając na linki wymienione poniżej. Wtedy jeszcze szybciej i sprawniej znajdziesz potrzebne informacje. Zaczynamy?

  1. Rejestracja w BDO
  2. Sprawozdanie z wytwarzanych odpadów
  3. Sprawozdanie z wprowadzonych produktów w opakowaniach
  4. Ewidencja odpadów
  5. Opłata rejestrowa i roczna
  6. Opłata produktowa
  7. Opłata na publiczne kampanie edukacyjne
  8. Opłata recyklingowa

Pamiętaj, że strona jest cały czas aktualizowana i rozszerzana o kolejne pytania. Warto regularnie odwiedzać i sprawdzać, co nowego w świecie BDO. Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania, umów się na indywidualną konsultację lub napisz na adres bdo@konradsiekierda.pl

Rejestracja w BDO

1. Importuję zabawki w kartonowych opakowaniach z Chin. Czy powinienem uzyskać wpis w BDO?

Import zabawek w kartonach z Chin jest uznawany za wprowadzanie produktów w opakowaniu do obrotu. Podobnie jest, gdy sprowadzamy towary z innych krajów lub obszaru Unii Europejskiej. Każdy wprowadzający takie towary powinien uzyskać odpowiedni wpis w rejestrze BDO. W przeciwnym wypadku naraża się na dotkliwe kary.

2. Czy zakład spawalniczy powinien znaleźć się w rejestrze BDO?

Wszystko zależy od ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów. Katalog odpadów objętych zwolnieniem możemy znaleźć w rozporządzeniu Ministra Klimatu z 23 grudnia 2019 roku.

Sprawozdanie z wytwarzanych odpadów

1. Kiedy mija termin składania sprawozdania z wytwarzanych odpadów za 2020 rok?

Termin na złożenie sprawozdania z wytwarzanych odpadów upływa 15 marca 2021 roku. Kwestię tę reguluje art. 76 ust. 1 ustawy o odpadach. W roku 2020 przesunięto termin składania tych sprawozdań na koniec października. Teraz ministerstwo nie planuje zmian w harmonogramie.

2. Czy każdy wytwórca odpadów musi rejestrować się w BDO?

Obowiązek rejestracji w systemie BDO nie dotyczy wszystkich wytwórców odpadów. Z tego obowiązki są na przykład zwolnieni wytwórcy odpadów komunalnych.

Sprawozdanie z wprowadzonych produktów w opakowaniach

1. Do kiedy trzeba złożyć wniosek o skorzystanie z pomocy de minimis dla wprowadzających produkty w opakowaniach?

Jeśli chcemy skorzystać z pomocy de miminis, dzięki której możemy uzyskać zwolnienie z opłaty produktowej oraz opłaty na publiczne kampanie edukacyjne, to do dnia 15 marca każdego roku należy złożyć odpowiedni wniosek do właściwego urzędu marszałkowskiego.

2. Jaka jest kara za niezłożenie lub nieterminowe złożenie sprawozdania sprawozdania o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami?

Sankcję za niezłożenie lub złożenie sprawozdania po terminie określa artykuł 180a ustawy o odpadach. Zgodnie z tym przepisem, kto nie składa sprawozdania w terminie podlega karze grzywny (do 5 000 zł).

3. Do kiedy trzeba złożyć sprawozdanie z opakowań?

Sprawozdania z wprowadzania produktów w opakowaniach (sprawozdanie z opakowań) składa się do 15 marca za dany rok sprawozdawczy. Sprawozdanie za rok 2020 składamy więc do 15 marca 2021 roku.

4. Czy mogę złożyć sprawozdanie z opakowań w formie papierowej?

Sprawozdania za lata 2019 i następne można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu BDO. Natomiast w roku 2018 i poprzednich obowiązuje forma papierowa.

Ewidencja odpadów

1. Czy w 2021 roku można prowadzić ewidencję odpadów w formie papierowej?

Od 2021 r. ewidencja opadów powinna być prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO. Jedynie do końca 2020 r. można wystawiać jeszcze KPO w formie papierowej.

2. Jestem właścicielem myjni samochodowej. Ścieki powstające z mycia samochodów są odbierane przez zewnętrzną firmę. Czy powinienem uzyskać w BDO?

Zgodnie z ustawą o odpadach wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej. Zatem to firma zewnętrzna będzie odpowiadać za odpady z myjni.

3. Prowadzę warsztat samochodowy. Wytwarzamy odpady w postaci przepracowanych olejów, filtrów, zanieczyszczonych szmatek. Co należy zrobić z tymi odpadami i czy powinienem zarejestrować się do BDO?

Odpady wytwarzane w warsztatach samochodowych najczęściej zalicza się do odpadów niebezpiecznych. Najlepiej przekazać takie odpady specjalistycznej firmie zajmującej się ich zbieraniem. Jeśli wytwarzamy odpady niebezpieczne to trzeba uzyskać wpis w BDO, chyba że podlegamy zwolnieniu na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Klimatu z 23 grudnia 2019 r.

Opłata rejestrowa i roczna

1. Do kiedy należy wnieść opłatę roczną za 20201 rok?

Opłatę roczną wnosi się do końca lutego każdego roku sprawozdawczego, którego dotyczy. Opłata roczna za 2021 rok powinna być opłacona do 28 lutego 2021 roku (patrz art. 57 ust. 3 ustawy o odpadach).

2. Ile wynosi opłata rejestrowa?

Opłata rejestrowa dla mikroprzedsiębiorców wynosi 100 zł, a dla pozostałych 300 zł.

3. Ile wynosi opłata roczna?

Obowiązują te same stawki, jak dla opłaty rejestrowej. Dla mikroprzedsiębiorców wynosi 100 zł, a dla pozostałych 300 zł.

4. Czy opłatę rejestrową lub roczną wnosi wytwórca odpadów?

Nie, wytwórca odpadów nie ma obowiązku wniesienia opłaty rejestrowej i rocznej. Przy założeniu, że to jedyny tytuł do wpisu do rejestru BDO.

Opłata produktowa

1. Kto wnosi opłatę produktową?

Opłatę produktową opłacają przedsiębiorcy wprowadzający produkty w opakowaniach, którzy za dany rok nie osiągnęli wymaganych poziomu odzyski i recyklingu odpadów opakowaniowych.

2. Ile wynosi opłata produktowa?

Wysokość opłaty produktowej jest uzależniona od uzyskanego w danym roku poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Im niższy poziom, tym wyższa opłata produktowa.

3. Do kiedy należy zapłacić opłatę produktową?

Opłatę produktową opłaca się do 15 marca za dany rok sprawozdawczy. W przypadku opłaty za rok 2020, termin ten mija 15 marca 2021 roku.

4. Co w przypadku, gdy termin na wniesienie opłaty produktowej minął?

W takim przypadku przedsiębiorca powinien naliczyć odsetki zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej i wpłacić na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego.

Opłata na publiczne kampanie edukacyjne

1. Kto wnosi opłatę na publiczne kampanie edukacyjne?

Opłatę na publiczne kampanie edukacyjne opłacają przedsiębiorcy wprowadzający produkty w opakowaniach, którzy w danym nie spełnili obowiązku prowadzenia kampanii edukacyjnych.

2. Ile wynosi opłata na publiczne kampanie edukacyjne?

Wysokość opłaty na publiczne kampanie edukacyjne jest uzależniona od wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy.

3. Do kiedy należy zapłacić opłatę na publiczne kampanie edukacyjne?

Termin wniesienia opłaty na publiczne kampanie edukacyjne mija 31 grudnia danego roku sprawozdawczego. Opłatę za 2020 r. należało więc wpłacić do 31 grudnia 2020 r.

4. Czy zawsze musi odprowadzać opłatę na publiczne kampanie edukacyjne?

Mamy możliwość spełnienia obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnym podejmując akcje promocyjne w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa. Sprawdzą się tutaj doskonale kampanie w social media, broszury, plakaty, konkursy oraz inne formy szerzenia wiedzy o ekologii.

Opłata recyklingowa

1. W jaki sposób rozlicza się opłatę recyklingową?

Opłata recyklingowa obejmuje podmioty udostępniające torby na zakupy z tworzywa sztucznego. Od 2020 r. rozliczana jest w cyklu kwartalnym. Przykładowo za Q4 2020 r. (okres od 1 października do 31 grudnia 2020) opłatę wnosimy do 15 stycznia 2021 r. Natomiast samo sprawozdanie składamy za cały poprzedni rok do 15 marca.

2. Jak prowadzić ewidencję toreb na zakupy?

Każdy przedsiębiorca udostępniający w swojej jednostce handlowej torby na zakupy z tworzywa sztucznego powinien prowadzić ewidencję. Może ona przybrać postać papierową lub elektroniczną. Powinna ona uwzględniać liczbę nabytych i wydanych lekkich i pozostałych toreb (nomenklatura ustawowa). Nie ma żadnych wzorów lub ustawowych wytycznych. Najlepiej sprawdzi się prosty arkusz kalkulacyjny z podziałem na rodzaje wg gramatury.

3. Jaka jest stawka opłaty recyklingowej?

Obecnie stawka opłaty recyklingowej wynosi 20 groszy od 1 wydanej torby na zakupy z tworzywa sztucznego.

4. Do kiedy składa się sprawozdanie z torebek foliowych?

Sprawozdanie z toreb na zakupy z tworzywa sztucznego tzw. foliówek, stanowi część sprawozdania o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu z nich powstającymi (oficjalna nazwa).

Potrzebujesz konsultacji?

Współpracuję z przedsiębiorcami działającymi m.in. w gastronomii, sektorze e-commerce (sklepy internetowe), branży budowlanej lub motoryzacyjnej. Znam specyfikę ich działalności oraz wymagania stawiane przez system BDO i poszczególne urzędy marszałkowskie. Szukasz fachowego wsparcia popartego praktycznym doświadczeniem? Służę konsultacjami.

Masz problem z BDO i potrzebujesz wsparcia?

Napisz do mnie i umów się na konsultację. Wytłumaczę, co i jak trzeba zrobić, żeby spełnić wyśrubowane wymogi i uniknąć niepotrzebnych kar.

Wrzucam garść opinii klientów o współpracy ze mną. Więcej znajdziesz na wizytówce Google. Przekonaj się, że warto mi zaufać i nawiązać solidną współpracę. Traktuję poważnie swoje obowiązki i wywiązuje się z nich terminowo. Ze mną nie takie BDO straszne, jak go malują!

Gabriela Jarosz
Gabriela Jarosz
17:13 22 Jan 21
Jeśli ktoś ma problem z BDO to polecam poradę u Pana Konrada , fachowo , rzeczowo, odpowiedź na wszystkie pytania oraz bardzo szybka odpowiedź na meila w sprawie konsultacji . Szczerze Polecam !
Anna Ciupkaa
Anna Ciupkaa
11:28 24 Dec 20
Serdecznie polecam, jestem bardzo zadowolona z porady w poruszaniu się w niełatwym problemie BDO. Dziękuję za pomoc
Kuba S.
Kuba S.
21:28 21 Dec 20
Serdecznie polecam Pana Konrada. Mega profesjonalne podejście, konkretnie, rzeczowo fachowo. Bardzo sympatyczny człowiek, z największą starannościa i zaangażowaniem pomógł rozwiązać wszelkie wątpliwości i wdrożył konkretne rozwiązania!
Barbara Kłósek
Barbara Kłósek
09:11 10 Dec 20
Temat BDO i KOBIZE. Rozmowa konkretna, fachowa porada, załatwienie sprawy. Profesjonalizm. Polecam.
Piotr K
Piotr K
20:52 08 Dec 20
30 min. rozmowy telefonicznej!!! Tyle zajęło Panu Konradowi, załatwienie mojej sprawy. Pan Konrad rozwiał moje obawy i na prowadził na odpowiedni tor. Temat dotyczył BDO. Świetny kontakt, merytoryka level PRO. Na moją prośbę podsumowanie rozmowy i główne ustalenia otrzymałem na maila.Takich profesjonalistów Nam potrzeba. Bez wahania polecam usługi tego Pana!!!
Yana Dudko
Yana Dudko
12:10 03 Dec 20
Polecam Pana Konrada każdemu, kto ma problem z BDO. Doradztwo na najwyższym poziomie, po szkoleniu nie zostało pytań.
Andrzej Dubiel
Andrzej Dubiel
13:21 31 Oct 20
Pełny profesjonalizm, Pan Konrad szybko udzielił mi fachowej pomocy w uzyskaniu informacji jakich potrzebowałem do BDO. Polecam zdecydowanie każdemu kto również będzie miał wątpliwości co do BDO bo to naprawdę skomplikowany temat...
Andżelika Swołek
Andżelika Swołek
14:22 30 Oct 20
Zdecydowanie polecam doradztwo z zakresu Bdo. Pełen profesjonalizm, merytoryczna konsultacja, wysoka jakość usług.
Renata
Renata
19:42 19 Oct 20
Również zasięgnęliśmy z mężem porady u Pana Mecenasa w zakresie BDO. Bardzo dziękujemy za pomoc w tym niełatwym dla nas temacie. Pan mecenas okazał się być bardzo kompetentny i zaangażowany. Był z nami w stałym kontakcie, również w weekend. Pomimo naszej małej elastyczności w wyborze terminu konsultacji Pan mecenas znalazł dla nas dogodną porę na spotkanie w nieodległym czasie. Polecamy każdemu, kto chce zasięgnąć wiedzy u specjalisty. Otrzymaliśmy konkretne wsparcie w odniesieniu do profilu działalności i bardzo pomocne materiały. Na pewno chętnie skorzystamy z usług Pana Konrada w przyszłości. Pozdrawiamy
Bożena G.
Bożena G.
16:13 25 Sep 20
Polecam wszystkim Pana Konrada w 100%!:) bezcenna pomoc przy BDO.Pełen profesjonalizm, szybki kontakt, konkretne merytoryczne wsparcie, jasno przekazywane informacje. Polecam wszystkim, którzy potrzebują konsultacji i wsparcia przy BDO, ja z pewnością skorzystam jeszcze w przyszłości.
Maciej Kwiatkowski
Maciej Kwiatkowski
12:37 25 Sep 20
Super kontakt , na każde zadane pytanie merytoryczna odpowiedz podparta wiedzą. Wszelkie moje wątpliwości w zakresie BDO zostały rozwiązane przez Pana Konrada błyskawicznie i rzeczowo.Polecam !
Monika
Monika
12:01 18 Sep 20
Merytoryczne, konkretne wsparcie. Jasne i klarowne informacje. Wysoka jakość usługi, z pewnością skorzystam ponownie.
Magdalena Zielonka
Magdalena Zielonka
15:31 15 Sep 20
Pełen profesjonalizm, szybki i sprawny kontakt, konkretne odpowiedzi- polecam w 100%!:)
Robert Zawiliński
Robert Zawiliński
14:49 15 Sep 20
Polecam osobom oraz firmom potrzebujące konsultacji z zakresu obsługi zagadnień związanych z ochroną środowiska. 5/5!
Tulove Chusty nosidełka odzież ciążowa
Tulove Chusty nosidełka odzież ciążowa
12:03 11 Sep 20
Polecam wszystkim Pana Konrada, profesjonalny, rzeczowy, uczciwy, zna się na rzeczy. My dziękujemy za pomoc.
Sławek Judasz
Sławek Judasz
13:39 24 Aug 20
Pan Konrad pomógł mi w procesie rejestracji w BDO. Wszystko poszło zgrabnie, szybko i komfortowo.
Stanisław Łapuszek
Stanisław Łapuszek
11:34 14 Jul 20
Pełen profesjonalizm! Dzięki przejżystej i zrozumiałej instrukcji, bez najmniejszych problemów przebrnąłem przez procedurę rejestracji w CRBR.
Następne Opinie
js_loader

Teraz wiesz o mnie wszystko. Przed wujkiem Google nic się nie ukryje. To jak, zaczynamy współpracę?