Sklep internetowy w BDO

Sklep internetowy w BDO

Według szacunków Bisnode liczba aktywnych sklepów internetowych w Polsce na koniec czerwca 2019 r. wynosiła 31,7 tys. Wzrost ten napędzają dedykowane platformy handlowe takie jak Allegro, e-Bay czy Amazon. Zmieniają się również nawyki konsumentów, którzy pod wpływem pandemii COVID-19 przenieśli swoją aktywność ze stacjonarnych sklepów do sieci. Jak to się ma do BDO? Już tłumaczę.

Działalność każdego sklepu internetowego wiąże się z koniecznością wysyłania towaru zakupionego przez klientów. Przed wysyłką towar ten trzeba jednak odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem i przygotować do transportu. W tym celu wykorzystuje się różne opakowania. Do najpopularniejszych należą kartony tekturowe, folie stretch, folie bąbelkowe oraz foliopaki kurierskie. Czy używasz takich lub innych opakowań w swojej firmie?

Jeśli odpowiedź jest pozytywna, to prawdopodobnie jesteś objęty obowiązkiem rozliczenia się z tych opakowań. Sprawy te szczegółowo reguluje ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Znajdziesz tam szereg informacji dotyczących osób wprowadzających produkty w opakowaniach, do jakich zalicza się podmioty prowadzące sprzedaż internetową i używające opakowań. Pozwolisz, że przeprowadzę Cię przez ten gąszcz przepisów?

Kim jest wprowadzający produkty w opakowaniach?

Wprowadzający produkty w opakowaniach – takiego sformułowania używa ustawodawca do określenia osób, które sprzedają swoje towary w opakowaniach. Obejmuje ono również sprzedawców w sklepach internetowych, poza pewnymi wyjątkami. Warto zapamiętać to określenie, bo wiąże się z nim szereg obowiązków.

Jeśli kupujesz towar u zagranicznych kontrahentów (import lub wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów) i przychodzą do Ciebie w firmowych opakowaniach, to pamiętaj, że na mocy polskich przepisów będziesz traktowany jako wprowadzający produkty w opakowaniach.

Przykładowo, jeśli sprowadzasz produkty z Chin zapakowane w kartonowe pudełka i folię stretch, to podlegasz obowiązkowi wpisu do BDO i innym restrykcjom. Jeśli jest to elektronika, to obowiązków jest jeszcze więcej. Dzisiaj jednak nie o tym.

1. Obowiązek wpisu do rejestru BDO

Przedsiębiorca wprowadzający produkty w opakowaniach podlega w zakresie tej działalności wpisowi do rejestru BDO. Zarządza nim marszałek województwa. Stanowi on integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce opakowaniami (właśnie poznałeś oficjalną nazwę). Sam rejestr prowadzony jest w systemie teleinformatycznym. Widziałeś już stronę internetową BDO? Sprawdź TUTAJ

www.bdo.mos.gov.pl

W celu uzyskania wpisu w rejestrze BDO należy złożyć wniosek rejestrowy za pośrednictwem systemu. Pierwszym krokiem jest zalogowanie się. Możesz to zrobić m. in. za pośrednictwem profilu zaufanego lub e-dowodu (osobiście korzystam z tej drugiej opcji). Jeśli jeszcze nie masz profilu zaufanego, to bezpłatnie można go założyć na rządowej stronie. Znajdziesz TUTAJ

Następnie wypełniasz formularz rejestrowy. Wskazujesz tam podstawowe dane – nazwa, NIP, adres oraz uzupełniasz właściwe dla Twojej działalności działy i tabele. Jest tego całkiem sporo i szukając właściwych rubryk można się nieco pogubić, jednak jest to rzecz do zrobienia. Jeśli potrzebujesz w tym zakresie wsparcia możesz skorzystać z mojej konsultacji.

2. Opłata rejestrowa i roczna

Wpis do rejestru BDO dla wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach podlega opłacie rejestrowej. Dla przedsiębiorców z sektora MŚP będzie to kwota 100 zł, a dla pozostałych 300 zł. W praktyce wygląda to tak, że w ostatnim etapie składania wniosku rejestrowego załącza się potwierdzenie przelewu. W razie braku takiej opłaty, urząd wezwie nas do jej uzupełnienia.

Poza opłata rejestrową mamy również opłatę roczną. Wynosi ona tyle samo, co opłata rejestrowa i jest opłacana do końca lutego danego roku sprawozdawczego. Przykładowo, opłata roczna za 2021 powinna zostać opłacona do 28 lutego 2021 roku. Można powiedzieć, że płacimy „z góry” za cały rok. Warto pamiętać, że w roku w którym zapłaciliśmy opłatę rejestrową nie uiszczamy opłaty rocznej. Wszystko jasne?

3. Obowiązek prowadzenia ewidencji opakowań

Używanie opakowań w sklepie internetowym wiąże się z koniecznością prowadzenia odpowiedniej ewidencji. Powinny znaleźć się w niej informacje obejmujące co najmniej masę opakowań wprowadzonych do obrotu. Takie są minimalne wymagania prawne określone w ustawie o gospodarce opakowaniami.

Ustawodawca wskazuje, że ewidencję można prowadzić w postaci papierowej lub elektronicznej. W praktyce najlepiej sprawdzi się arkusz kalkulacyjny, który na bieżąco będziemy uzupełniać. W naszej ewidencji warto podzielić opakowania na frakcje. Przykładowo jeśli pakujemy towar w folię bąbelkową i stretch oraz kartony i koperty, to pierwsze z nich powinny trafić do grupy „Tworzywa sztuczne”, a kolejne do „Papier i tektura”.

Kolejną dobrą praktyką będzie dodanie kolumny zawierającej informacje o wartości opakowań wprowadzonych na rynek. Na etapie sporządzania sprawozdania z opakowań pomoże to nam w ustaleniu wysokości opłaty na publiczne kampanie edukacyjne. W ten sposób zaoszczędzimy wiele czasu, zamiast tracąc go na przeszukiwanie faktur z całego roku. Sprytne, czyż nie?

4. Obowiązek zapewnienia wymaganych poziomów odzysku i recyklingu

Jeśli wprowadzasz na rynek produkty w opakowaniach, to jako sklep internetowy będziesz zobowiązany do zapewnienia wymaganych poziomów recyklingu i odzysku. Obowiązek ten możesz zrealizować samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań. Wybór należy do Ciebie.

Poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w danym roku stanowi wyrażona w procentach wartość ilorazu masy odpadów opakowaniowych poddanych odpowiednio odzyskowi lub recyklingowi w tym roku oraz masy wprowadzonych do obrotu opakowań w poprzednim roku kalendarzowym. Brzmi skomplikowanie? Najlepiej jak wyjaśnię to na przykładzie.

Przykład. Tomek prowadzi sklep internetowy z zabawkami dla dzieci od 2018 roku. Do pakowania wysyłanych towarów używa kartony tekturowe. W 2018 roku wprowadził na rynek 200 kg kartonów. Do recyklera w 2019 roku oddał 100 kg kartonów, na co posiada odpowiednie potwierdzenia (80 kg trafiło na odzysk, a 20 na recykling). Poziom odzysku za rok 2019 wyniesie zatem 40%, a recyklingu 10%.

Poziomy odzysku i recyklingu wymagane ustawowo dla poszczególnych frakcji opakowań znajdziesz w załączniku nr 1 do ustawy o gospodarce opakowaniami. Sprawdźmy ile aktualnie wynoszą i czy Tomkowi udało się je zrealizować.

Docelowy poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych

Jak widać na załączonej tabeli docelowy poziom odzysku dla odpadów opakowaniowych wynosi 61%, recyklingu ogółem 56% i recyklingu jednostkowego 61%. Wynik Tomka nie spełnia tych wskazań. Pewnie zastanawiasz się jakie będą tego konsekwencje? Otóż spowoduje to konieczność zapłaty opłaty produktowej, o której więcej przeczytasz w następnym akapicie.

Opłata produktowa

Opłata produktowa stanowi pochodną nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Zatem zasada jest prosta: jeśli nie dowozisz ustawowych poziomów, to płacisz. Wracając do przykładu Tomka, to w jego przypadku wysokość opłaty produktowej zostanie obliczona na podstawie różnicy między wymaganym, a osiągniętym poziomem.

Jak pamiętasz Tomek zrealizował obowiązek odzysku na poziomie 40%, a recyklingu w wysokości 10%. Do ustawowego minimum zabrakło więc odpowiednio:

 • 21% z tytułu odzysku (61% – 40%),
 • 46% z tytułu recyklingu ogółem (56% – 10%),
 • 51% z tytułu recyklingu jednostkowego (61% – 10%).

Przeliczając wartości procentowe na kilogramy wychodzi nam, że zabrakło 42 kg z tytułu odzysku, 92 kg za recykling ogólny i 102 kg za recykling jednostkowy. Za każdy kilogram poniżej progu należy odpowiednio zapłacić. Stawki przewidziane dla opłaty recyklingowej zostały określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. Przyjrzyjmy się im bliżej.

Stawki opłat produktowych

Sam sposób obliczania wysokości opłaty produktowej jest nieco bardziej skomplikowany i szczegółowo został określony w ustawie o gospodarce opakowaniami. Poniżej znajdziesz wzór pozwalający na jej samodzielne ustalenie. Na pierwszy rzut oka może wydawać się skomplikowany i trudny do zastosowania. Warto jednak przyjrzeć się mu bliżej i rozłożyć poszczególne elementy na czynniki pierwsze. Wtedy łatwiej jest zrozumieć, co autor miał na myśli.

Sposób obliczenia opłaty produktowej

Opłata produktowa składa się z trzech części składowych: opłaty za odzysk, recykling ogólny oraz recykling jednostkowy. Ich suma stanowi kwotę, którą należy przelać na rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego. Tomek będzie zobowiązany do zapłaty następujących kwot:

 • opłata za odzysk – 29,4 zł (42 kg 0,7 zł),
 • opłata za recykling ogółem – 64,4 zł (92 kg x 0,7 zł),
 • opłata za recykling jednostkowy – 71,4 zł (112 kg x 0,7 zł).

Łącznie daje to nam kwotę 165,2 zł. Do urzędu powinna trafić zaokrąglona suma, czyli całe 165 zł z tytułu opłaty produktowej. Termin na jej zapłatę mija 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego dotyczy. Przykładowo, opłatę za 2020 r. wnosimy do 15 marca 2021 r. W przypadku opóźnienia z płatnością naliczamy odsetki i odprowadzamy razem z opłatą.

5. Obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych

Ustawodawca nakłada na wprowadzających produkty w opakowaniach obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych (PKE). Ta nieco przydługa i tajemniczo brzmiąca nazwa zawiera w sobie następujące znaczenie:

publiczna kampania edukacyjna – rozumie się przez to każde działanie mające na celu poprawę stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa, obejmujące informowanie o:

 • prawidłowym postępowaniu z odpadami opakowaniowymi,
 • możliwym wpływie odpadów opakowaniowych, w tym odpadów powstałych z toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, na środowisko i zdrowie ludzi,
 • dostępnych systemach zwrotu, zbierania i odzysku, recyklingu odpadów opakowaniowych.

Dalej nie za dużo Ci to mówi? Pozwól, że przedstawię kilka przykładów takich działań. W szczególności można do nich zaliczyć:

 • kampanie prowadzone w środkach masowego przekazu,
 • ulotki i broszury informacyjne,
 • plakaty i konkursy,
 • konferencje oraz imprezy o charakterze informacyjno-edukacyjnym.

Przedsiębiorca może wykonać obwiązek prowadzenia PKE samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań. Jak dobrze pamiętasz, takie samo rozwiązanie przewidziano dla obowiązku dotyczącego wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Opłata na publiczne kampanie edukacyjne

Tym samym przechodzimy do następnej opłaty nałożonej na osoby z branży e-commerce. Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się prowadzić PKE samodzielnie, to może to zrobić na dwa podstawowe sposoby:

 1. Przeznacza w danym roku kalendarzowym na publiczne kampanie edukacyjne kwotę stanowiącą łącznie co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym.
 2. Przekazuje w danym roku kalendarzowym na odrębny rachunek bankowy marszałka województwa kwotę stanowiącą łącznie co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym (tzw. opłata na publiczne kampanie edukacyjne).

W praktyce większość przedsiębiorców, z którymi współpracuję decyduje się na wybór drugiego wariantu. Przelewają odpowiednią kwotę na rachunek UM i mają pewność, że należycie spełnili swoją powinność oraz nie muszą się martwić o rezultaty potencjalnej kontroli. W końcu można wyobrazić sobie sytuację, że organy zakwestionują poniesione wydatki.

Opłata za PKE rozliczana jest do końca danego roku kalendarzowego, czyli do 31 grudnia. W tym terminie przedsiębiorca powinien dokonać odpowiednich wpłat na rachunek UM. Co w sytuacji, gdy nie dokona wpłaty w terminie?

Interesujące jest to, że ustawodawca w zakresie opłaty za publiczne kampanie edukacyjne nie zamieścił odesłania do przepisów Ordynacji podatkowej, jak to zrobił w przypadku opłaty produktowej lub opłaty recyklingowej. Nie ma więc podstawy prawnej do naliczania odsetek z tytułu opóźnienia w regulacji opłaty za PKE. Jeśli organ wezwie Cię do dopłaty odsetek, warto grzecznie poprosić o wskazanie właściwych przepisów.

6. Obowiązek składania rocznych sprawozdań

Prowadzący sklep internetowy w zakresie używanych opakowań powinien sporządzić i złożyć roczne sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi. Przyjmijmy roboczą nazwę: sprawozdanie za opakowania.

Co do zasady sprawozdanie za opakowania składa się w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. Przykładowo, sprawozdanie za rok 2020 składamy do 15 marca 2021 roku. Ze względu na panującą w Polsce pandemię koronawirusa, termin złożenia sprawozdania za rok 2019 przesunięto na 11 września 2020 r.

Sprawozdanie składa się w za pośrednictwem systemu BDO w formie elektronicznej. Forma papierowa została wyeliminowana z obrotu. W odpowiednich działach wskazujemy m.in. rodzaj i masę opakowań wprowadzonych do obrotu, uzyskane poziomy recyklingu i odzysku, wysokość naliczonej opłaty produktowej i opłaty za PKE.

Niezłożenie sprawozdania za opakowania lub jego nieterminowe złożenie zagrożone jest sankcją w postaci grzywny (do 5000 zł). Warto więc gromadzić informacje w dedykowanej ewidencji, żeby nie mieć potem problemów z dotrzymaniem terminów.

Potrzebujesz pomocy przy BDO?

Jeśli potrzebujesz mojego wsparcia przy sprawach dotyczących BDO i Twojego biznesu napisz do mnie na mail kancelaria@konradsiekierda.pl Pomogę w uzyskaniu wpisu do rejestru, pokieruję w jaki sposób prawidłowo prowadzić ewidencję odpadów oraz pokażę, jak sprawnie wypełnić roczne sprawozdanie z opakowań. Garść opinii o współpracy ze mną znajdziesz TUTAJ

terminy składania sprawozdań w bazie danych o odpadach

Następny artykuł

Terminy składania sprawozdań w BDO

Komentarz

Anuluj

 1. Trochę to dziwne i nie do końca logiczne. Jeśli sklep internetowy wysyła paczki w kartonach i folii to w efekcie karton i folia trafiają do klienta. W takim razie skąd sklep ma wziąć odpady do recyklingu?