bdo w warsztacie samochodowym, odpady, opakowania

BDO w warsztacie samochodowym

Według danych z rejestru BDO (stan na 24 stycznia 2021 r.) pod frazą „warsztat samochodowy” widnieje 520 wpisów. Możemy znaleźć tam m. in. stacje diagnostyczne, podmioty regenerujące części i naprawiające nadwozia, stacje wulkanizacyjne. Mamy całą paletę podmiotów powiązanych z branżą motoryzacyjną. To stosunkowo niewielka liczba, biorąc pod uwagę ilość podmiotów zarejestrowanych chociażby w CEIDG.

Warto zagłębić temat i sprawdzić, czy aby na pewno nie powinieneś się tam znaleźć. Tym bardziej, że charakterystyka tej działalności opiera się generowaniu znacznej ilości odpadów. W dodatku odpadów mających status niebezpiecznych – objętych ograniczeniami w wytwarzaniu i zbieraniu.

Czy warsztat samochodowy jest wytwórcą odpadów?

W ustawie o odpadach dokładnie określono kim jest wytwórca odpadów. W przypadku warsztatów samochodowych ta sprawa ma niebagatelne znaczenie. Zgodnie z definicją tam zamieszczoną wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o usługę stanowi inaczej.

W warsztatach samochodowych mamy do czynienia z przypadkiem powstawania odpadów w wyniku świadczenia usług. Konserwacja i naprawa samochodów, bez wątpienia zalicza się do ustawowego katalogu. Przykładowo, jeśli wymienimy w aucie olej silnikowy, filtr olejowy, filtr powietrza to ich wytwórcą w rozumieniu ustawy jest warsztat, a nie właściciel pojazdu. Tak to zostało rozwiązane.

Oczywiście odpady powstałe w wyniku świadczenia usług nie są jedynymi. Często firma wytwarza również inne np. pudełka kartonowe po częściach, pojemniki po olejach lub smarach oraz odpady socjalne po pracownikach. Wtedy prowadzący warsztat jest tzw. pierwotnym wytwórcą odpadów.

Odpady w warsztacie

Część odpadów wytwarzanych w warsztatach można zakwalifikować, jako odpady niebezpieczne. Ich dokładną listę znajdziemy w rozporządzeniu Ministra Klimatu z 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów. W ministerialnym wykazie zostały oznaczone gwiazdką (*) znajdującą się przy konkretnym kodzie. Dla warsztatu samochodowego szczególne znaczenie będą miały odpady z grupy 13, 15 oraz 16. Przyjrzyjmy im się dokładniej.

Odpady z grupy 13

W grupie 13 znajdziemy oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw. Grupa ta nie obejmuje olejów jadalnych (olej z pierwszego tłoczenia nie znajdzie tu miejsca). Właściciele warsztatów powinni zainteresować się kodami obejmującymi oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe, czyli te z podgrupy 13 02.

To właśnie tam należy szukać odpadów powstających z wymiany wszelkiego rodzaju olejów w samochodach. Wszystkie odpady z podgrupy 13 02 są uznawane za niebezpieczne. Jeśli w ciągu roku warsztat wytwarza ponad 1 tonę takich odpadów, to w pewnych warunkach, może zostać objęty obowiązkiem uzyskania pozwolenia na ich wytwarzanie.

Odpady z grupy 15

Stosunkowo często pojawiającym się odpadem w warsztatach samochodowych są wszelkiego rodzaju szmatki, ścierki przeznaczone do wycierania poszczególnych elementów pojazdu lub pojawiających się plam (np. wynikających z wycieku oleju lub innych substancji). Właśnie takie odpady zostały umieszczone pod kodem 15 02 02 i zakwalifikowane, jako niebezpieczne. Do tego zbioru zalicza się również sorbenty i materiały filtracyjne.

Następnym istotnym elementem układanki odpadowej są opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, czyli odpady ukryte pod kodem 15 01 10. Przykładowo do tego grona możemy włączyć pojemniki po oleju silnikowym, puszki po smarach oraz opakowania po płynie do chłodnic.

Odpady z grupy 16 – cz. I

Odpady z grupy 16 – cz. II

Grupa 16 to poważni zawodnicy – odszukamy tam co najmniej kilka interesujących pozycji. Pod kątem prowadzenia warsztatu samochodowego, w szczególności na uwagę zasługują następujące kody:

 • 16 01 03 – zużyte opony,
 • 16 01 07* – filtry olejowe,
 • 16 01 11* i 12 – okładziny hamulcowe,
 • 16 01 13* – płyny hamulcowe,
 • 16 01 14* i 15 – płyny zapobiegające zamarzaniu,
 • 16 06 01* – baterie i akumulatory ołowiowe.

W zależności od zakresu działalności warsztatu, ilość przypisanych kodów oraz ich rodzaj będą się różnić. Nie ma jednej, uniwersalnej puli kodów pasującej do każdego mechanika. Każdorazowo należy określić, czym zajmuje się dana firma i na podstawie tego dobrać odpowiednie kody. Prawda, że proste? Tak myślałem.

Poszukiwanie kodów odpadów, to jak ustalanie przyczyny usterki. Dla solidnego mechanika bułka z masłem!

Po ustaleniu kodu i rodzaju wytwarzanych odpadów warto sprawdzić czy nie podlegamy pod zwolnienie z obowiązku rejestracji w systemie BDO. Rozporządzenie Ministra Klimatu z 30 grudnia 2019 r. wskaże nam drogę. Zawiera ono katalog rodzajów i ilości opadów zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji, a tym samym zwolnionych z obecności w BDO. Treść rozporządzenia znajdziesz tutaj. Dla prowadzącego zakład mechaniczny, kluczowe znaczenie mają zwolnienia przewidziane dla kodów:

 • 13 02 08* – inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe – do 20 kg,
 • 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych – do 500 kg,
 • 15 01 10* – opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone – do 200 kg,
 • 15 02 03 – sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 do – 200 kg.

Szukasz porady w sprawie prowadzenie ewidencji? Zapraszam do współpracy. Wystarczy, że napiszesz na adres kancelaria@konradsiekierda.pl

Ewidencja opadów w warsztacie samochodowym

Uzyskanie numeru rejestrowego w systemie BDO, to dopiero początek drogi. Jednym z podstawowych obowiązków wytwórców odpadów niepodlegających zwolnieniu jest prowadzenie ewidencji. Służą temu odpowiednie karty – Karta Przekazania Odpadów (KPO) oraz Karta Ewidencji Odpadów (KEO). Można je utworzyć za pośrednictwem konta w systemie BDO. Do końca 2020 r. ewidencja mogła być prowadzona w formie papierowej. Od 2021 r. możesz to zrobić wyłącznie przez rejestr BDO.

W zależności od masy i rodzaju wytwarzanych odpadów właściciele warsztatów będą prowadzić pełną lub uproszczoną ewidencję. Zapewne zastanawiasz się na czym polegają różnice i kto może korzystać z prostszej formy? Spieszę z wytłumaczeniem. Zgodnie z art. 71 ustawy o odpadach uproszczoną ewidencję, z zastosowaniem wyłącznie KPO mogą prowadzić podmioty, które:

 • wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kilogramów rocznie,
 • wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 ton rocznie.

Przekroczenie jednego z tych progów automatycznie powoduje obowiązek prowadzenia pełnej ewidencji, czyli tworzenia KEO dla każdego miejsca i kodu opadu na dany rok. Nie ma tutaj znaczenia czy odpady powstały na skutek eksploatacji instalacji (więcej o instalacji w dalszej części artykułu).

Limit 100 kg obejmuje każdy odpad niebezpieczny generowany przez przedsiębiorstwo. Nie ma podziału na grupę, podgrupę lub określony rodzaj. Bierzemy pod uwagę masę wszystkich odpadów niebezpiecznych z całego roku. Nawet dla warsztatu działającego na niewielką skalę, złamanie tego niskiego progu jest tylko kwestią czasu. A jak to wygląda u Ciebie?

Mierzysz poziom oleju w samochodzie? Sprawdzaj również poziom wytwarzanych odpadów niebezpiecznych

Pozwolenie na wytwarzanie opadów

W pewnych przypadkach właściciel warsztatu samochodowego powinien uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Szczegółowe informacje znajdziesz w ustawie z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, a dokładnie w art. 180a. Według tego przepisu, wspomniane pozwolenie jest wymagane do wytwarzania odpadów:

 • o masie powyżej 1 tony rocznie – w przypadku odpadów niebezpiecznych,
 • o masie powyżej 5000 ton rocznie – w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.

O ile przekroczenie masy 5 tysięcy ton rocznie jest mało prawdopodobnym scenariuszem, to 1 tona odpadów niebezpiecznych nie stanowi nic nadzwyczajnego. W szczególności w warsztatach i serwisach specjalizujących się w wymianie olejów i akumulatorów.

Czym jest instalacja?

Należy pamiętać, że pozwolenie dotyczy wyłącznie odpadów powstałych w wyniku eksploatacji instalacji. Tylko czym ta mityczna instalacja właściwie jest i do czego służy? Jej definicja została określona w przepisach prawa ochrony środowiska – art. 3 pkt 6. Według tej regulacji przez instalację rozumie się:

 • stacjonarne urządzenie techniczne (np. agregat spawalniczy, komora lakiernicza);
 • zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu (np. linia produkcyjna do puszek, instalacja do warzenia piwa).
 • budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami (np. tunel, lotnisko, droga, linia kolejowa).

– których eksploatacja może powodować emisję. Przykładem takiej instalacji w warsztacie samochodowym może być stacjonarne urządzenie do odsysania olejów i innych płynów eksploatacyjnych. Masz może takie na wyposażeniu swojego zakładu? Jeśli tak, to zdecydowanie warto zainteresować się tematem pozwoleń.

W przypadku gdy wytwarzasz odpady poza instalacją, to nie podlegasz pod obowiązek uzyskania pozwolenia. Wtedy limity przewidziane w przepisach środowiskowych nie znajdą zastosowania i możesz spać spokojnie. Co oczywiście nie zwalnia z innych obowiązków, tj. prowadzenie ewidencji czy składanie rocznych sprawozdań.

Chcesz uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów? Zapraszam do współpracy. Wystarczy, że napiszesz na adres kancelaria@konradsiekierda.pl

Wymiana oleju silnikowego może odbywać się z wykorzystaniem specjalistycznych urządzeń (odsysarka), a czasem sprawdzi się prosta misa

Roczne sprawozdanie z wytwarzanych odpadów

Każdy podmiot wpisany do rejestru BDO jako wytwórca odpadów składa marszałkowi województwa roczne sprawozdanie. Nie inaczej jest w przypadku przedsiębiorców prowadzących warsztaty samochodowe i posiadających wpis w dziale XII.

Sprawozdanie z wytwarzanych odpadów składa się za pośrednictwem systemu BDO. Wypełnia się specjalnie przygotowany formularz, w którym wskazuje się m in. masę i rodzaj odpadów oraz sposób ich powstania (w wyniku eksploatacji instalacji lub poza instalacją).

Termin na złożenie sprawozdania upływa 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. Zatem sprawozdanie za 2020 rok należy złożyć do 15 marca 2021 roku. Przekroczenie czasu może skutkować m in. nałożeniem grzywny przez uprawniony organ.

Wartości zamieszczone w sprawozdaniu powinny zgadzać się z widniejącymi w ewidencji. Pamiętajmy, że raportujemy masę odpadów wytworzonych w danym roku, a nie przekazanych na podstawie KPO. Jeśli prowadzisz pełną ewidencję, to źródło danych powinny stanowić karty ewidencji odpadów (KEO).

Dane z ewidencji nie zaczytują się automatycznie do sprawozdania i za każdym razem trzeba wszystko precyzyjnie obliczyć i wpisać w odpowiednie rubryki. Możliwe, że wraz z kolejnymi aktualizacjami systemu, taka funkcja zostanie wprowadzona.

Jeśli popełnimy błąd w sprawozdaniu np. pomylimy masę lub kod odpadu, to możemy złożyć korektę. Nie musimy czekać na wezwanie ze strony urzędu do skorygowania nieprawidłowości. Możemy wygenerować ją samodzielnie. To znacznie przyspiesza i usprawnia cały proces.

Sprzedaż części samochodowych

Czasami osoby prowadzące warsztat łączą to zajęcie ze sprzedażą części samochodowych. Może to spowodować, że trzeba będzie wpisać się do rejestru nie tylko jako wytwórca odpadów, ale również wprowadzający produkty w opakowaniach.

Przykładowo, jeśli sprowadzamy części z zagranicy i przychodzą do nas owinięte folią stretch, zaklejone taśmami i zapakowane w kartonowe pudełka to z tych wszystkich opakowań należy się rozliczyć. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku sprzedaży internetowej. Nie ma znaczenia czy sprzedajesz na własnej lub zewnętrznej platformie (Allegro, OLX).

Załóżmy, że prowadzisz sklep internetowy i zaopatrujesz się u krajowych dostawców. Produkty przychodzą do Ciebie na paletach w opakowaniach zbiorczych. Wysyłając towar do klienta pakujesz go w kartonowe pudełko, owijasz folią i naklejasz etykietę. Pudełko, folia oraz etykieta będą traktowane, jako opakowanie wprowadzone do obrotu.

Wprowadzanie produktów w opakowaniach wiąże się z dodatkowymi obowiązkami. Tutaj również jesteśmy zobligowani do prowadzenia ewidencji (poza systemem BDO) i składania sprawozdań (również do 15 marca). Dodatkowo każdy taki podmiot powinien uzyskać ustawowy poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Jeśli tego nie zrobi, płaci opłatę produktową. Więcej na ten temat pisałem tutaj.

Chcesz dołączyć do Grupy?

Specjalnie dla osób poszukujących informacji na temat rejestru BDO stworzyłem dedykowaną grupę na Facebooku. Jej zadaniem jest łączenie ludzi mających doświadczenie z gospodarką odpadami, dzielenie się wiedzą oraz wzajemna pomoc. Rozwiązujemy problemy, odpowiadamy na pytania i na bieżąco monitorujemy sytuację. Chcesz dołączyć?

Mam dla Ciebie specjalne zaproszenie. Wystarczy, że naciśniesz w link wskazany tutaj. Dzięki temu będziesz mógł korzystać z wiedzy i doświadczeń członków Grupy. Wszystko bezpłatnie. Z zachowaniem odpowiednich standardów dyskusji i wzajemnego szacunku. Zdecydowanie warto skorzystać z tej możliwości. Przekonaj się sam!

Współpraca

Liczba obowiązków nakładanych na przedsiębiorców stale rośnie. BDO jest jednym z nich. W dodatku takim, z którego urzędy skrupulatnie rozliczają i ubiegają się o lata poprzednie. Przedsiębiorcy niespełniający wymagań muszą liczyć się z sankcjami. Kary administracyjne mogą sięgnąć nawet 1 000 000 zł. To nie przelewki i do sprawy należy podejść poważnie.

Nie masz czasu i chęci na zgłębianie niuansów prawnych? Chcesz zając się swoją robotą i mieć temat BDO z głowy? Mam rozwiązanie. Możemy nawiązać współpracę. Uporządkuję sprawy środowiskowe w Twojej firmie od A do Z. Oszczędzisz czas i pieniądze wydane na kary oraz będziesz mógł spokojnie spać, bo kontrola nie będzie już taka straszna. Wchodzisz w to?

wniosek o ogłoszenie upadłości

Potrzebujesz wsparcia w ogarnięciu BDO w swoim warsztacie?

Napisz do mnie. Kompleksowo załatwię sprawę. Rejestruję w BDO, składam sprawozdania i wspieram w prowadzeniu ewidencji. Organizuję również szkolenia i warsztaty (ilość miejsca ograniczona).

Wolisz napisać e-mail? Nie ma sprawy. Skontaktujesz się ze mną, wysyłając wiadomość na adres kancelaria@konradsiekierda.pl. Garść opinii o współpracy ze mną znajdziesz na wizytówce Google.

6 komentarzy

Anuluj

 1. Panie Konradzie
  Bardzo pomocny artykuł, ale muszę zwrócić uwagę na jedną kwestię z którą się nie zgadzam.

  „W warsztatach samochodowych mamy do czynienia z przypadkiem powstawania odpadów w wyniku świadczenia usług.”

  Z sytuacją wytwarzania odpadów w wyniku świadczenia usług mamy do czynienia w momencie kiedy taką usługę realizujemy poza Miejscem Prowadzenia Działalności. Dlatego mimo że wymiana oleju jest „świadczeniem usługi” to traktowanie powstałego w ten sposób odpadu z poziomu Ewidencji BDO jako „w wyniku świadczenia usług” w moim rozumieniu jest błędem.

  Pozdrawiam

 2. Czy mobilny serwis samochodowy ma obowiązek reistracji w BGO

 3. Witam, czy mobilny serwis opon, który sporadycznie odbiera zużyte opony od klienta musi się rejestrować w BDO?

 4. Dzień dobry, wytwarzam ocznie ok 300Mg zużytych opon. Z informacji wynika, że nie muszę posiadać decyzji z pozwoleniem na wytwarzanie odpadów. Czy jeżeli przyjmuje opony od klientów, a oni będą potrzebowali KPO muszę mieć pozwolenie na zbieranie odpadów. Ci klienci kupują u mnie opony.

 5. Czy właściciel warsztatu samochodowego, na życzenie klienta może mu wydać odpady powstałe z wymiany części, albo naprawy jego samochodu np. zużyty, przepracowany olej silnikowy, akumulator albo części? Prywatna osoba nie ma wpisu do BDO. Czy właściciel warsztatu podczas kontroli może mieć z tego powodu nałożone jakieś sankcje, bo przekazał odpady nieuprawnionej osobie?