zwolnienie, ewidencja odpadów

Kto nie prowadzi ewidencji odpadów w BDO?

Czy każdy przedsiębiorca wytwarzający odpady powinien dokonać zgłoszenia do rejestru BDO? Czy obowiązek ten jest w jakiś sposób zróżnicowany lub czy można go uniknąć? Na postawione pytania znajdziesz odpowiedź w dzisiejszym artykule. Przygotowałem zestawienie najważniejszych zwolnień, co powinno pozwolić na samodzielne ustalenie obowiązku prowadzenia ewidencji.

Ustawa o odpadach stanowi jasno, że posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów. Taka jest zasada. Ustawodawca przewidział od niej jednak całkiem liczne wyjątki. Katalog wyłączeń możemy znaleźć w art. 66 ustawy o odpadach. Wynika z niego, że obowiązek prowadzenia ewidencji nie dotyczy:

  1. wytwórców:
    • odpadów komunalnych,
    • odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów,
    • będących rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podgajają wpisowi do rejestru,
  2. osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy o odpadach,
  3. podmiotów wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach (podmioty prowadzące nieprofesjonalną działalność w zakresie zabierania odpadów),
  4. rodzajów odpadów lub ilości odpadów określonych w rozporządzeniu Ministra Klimatu z 23 grudnia 2019 r. (tutaj)

Odpady komunalne

Wytwarzanie odpadów komunalnych nie generuje obowiązku rejestracji w systemie. Przeciętny Kowalski może spać spokojnie. Niektóre firmy również będą mogły skorzystać z tego przywileju. W szczególności mam na myśli przedsiębiorców wytwarzających wyłącznie odpady o składzie i charakterze odpadów komunalnych.

Do grupy tej można zaliczyć podmioty oferujące drobne usługi np. dorabianie kluczy, renowacja obuwia, naprawa zegarków, działalność administracyjno-biurowa, niektóre zakłady fryzjerskie i kosmetyczne.

Warto również sprawdzić czy wytwarzane przez nas odpady nie są zaliczane do tzw. odpadów niebezpiecznych. W takim przypadku może się okazać, że konieczne będzie zgłoszenie wniosku o wpis do rejestru. Katalog odpadów niebezpiecznych znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 9 grudnia 2014 r. (tutaj). Dobrą praktyką będzie także zweryfikowanie czy wytwarzane odpady nie zawierają składników wymienionych w załączniku nr 4 ustawy o odpadach.

Wykorzystywanie odpadów na potrzeby własne

W przypadku osób fizycznych i jednostek niebędących przedsiębiorcami dopuszcza się możliwość wykorzystywania i magazynowania odpadów na potrzeby własne. Szczegółowy katalog został opisany w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 10 lipca 2015 r.

Przykładowo, jeśli wytworzyliśmy odpad w postaci gruzu ceglanego, to może on zostać wykorzystany do utwardzenia powierzchni, budowy fundamentów, podsypki pod posadzki na gruncie po rozkruszeniu. Odpad ten powinien być magazynowany w sposób zapobiegający niekorzystnemu wpływowi na środowisko, w szczególności w warunkach uniemożliwiających pylenie.

W przypadku utwardzania powierzchni dopuszczalna maksymalna ilość odpadów do przyjęcia: 0,2 Mg/m2 utwardzanej powierzchni. W przypadku budowy fundamentów lub użycia jako podsypki pod posadzki na gruncie: 0,1 Mg/m3 fundamentu. Jak widać regulacje w tym zakresie są precyzyjne i jasno określają zasady gospodarowania odpadami.

Podmioty nieprofesjonalnie zbierające odpady

Zwolnienie z prowadzenia ewidencji odpadów objęło również podmioty zajmujące się nieprofesjonalnym zbieraniem odpadów. Tylko kogo w praktyce można zaliczyć do tego grona szczęśliwców? Z pomocą przychodzi ustawa o odpadach i wskazuje, że ustawodawca miał na myśli:

– podmiot prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach.

Dobrym przykładem takiej działalności jest zbieranie nakrętek po butelkach plastikowych lub zużytych baterii w szkołach, sklepach, urzędach. W takim przypadku nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji opadów, a w rezultacie konieczności uzyskania wpisu w systemie BDO.

Zwolnienie wynikające z rozporządzenia

W rozporządzeniu Ministra Klimatu z 23 grudnia 2019 r. możemy znaleźć rodzaje i ilości odpadów zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania. Obecnie (11.08.2020) znajduje się w nim 46 pozycji oznaczonych indywidualnym kodem, wskazujących rodzaj odpadów oraz maksymalną masę objętą zwolnieniem. W poprzedniej wersji tego dokumentu umieszczono tylko 18 pozycji.

Na przykład nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji dla odpadów oznaczonych kodem 15 01 01 (opakowania z papieru i tektury), jeżeli ich masa nie przekracza 500 kg w skali roku. Przed dokonaniem decyzji o złożeniu wniosku o wpis do rejestru BDO, warto skrupulatnie sprawdzić czy na pewno podlegamy reżimowi ustawy o odpadach.

Chcesz dołączyć do Grupy?

Specjalnie dla osób poszukujących informacji na temat rejestru BDO stworzyłem dedykowaną grupę na Facebooku. Jej zadaniem jest łączenie ludzi mających doświadczenie z gospodarką odpadami, dzielenie się wiedzą oraz wzajemna pomoc. Rozwiązujemy problemy, odpowiadamy na pytania i na bieżąco monitorujemy sytuację. Chcesz dołączyć?

Jeśli tak, mam dla Ciebie specjalne zaproszenie. Wystarczy, że naciśniesz w link wskazany tutaj. Dzięki temu będziesz mógł korzystać z wiedzy i doświadczeń członków Grupy. Wszystko bezpłatnie – z zachowaniem odpowiednich standardów dyskusji i wzajemnego szacunku. Zdecydowanie warto skorzystać z tej możliwości. Przekonaj się sam.

Potrzebujesz konsultacji?

Zastanawiasz się nad obowiązkiem wpisu swojej firmy do rejestru BDO, ale nie wiesz do czego zacząć? Napisz do mnie na adres blog@konradsiekierda.pl Pomogę w procesie rejestracji i wyjaśnię, jakie obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze nakładają przepisy. Możesz również wypełnić formularz kontaktowy dostępny tutaj.

Odpowiedź otrzymasz w ciągu 24 godzin. Szybko i konkretnie załatwimy sprawę. Stawiam na praktyczne i skuteczne rozwiązania, dopasowane w 100% do potrzeb klienta. Zapraszam do współpracy.

baza danych o odpadach, bdo, grzywna, kara administracyjna

Następny artykuł

Jakie są kary za brak rejestracji do BDO?

Brak komentarzy

Anuluj