pomoc de minimis, zwolnienie z opłaty produktowej w bdo

Pomoc de minimis – zwolnienie z opłat w BDO

Przedsiębiorcy wykorzystujący opakowania nie mają łatwego życia. Muszą opłacać wiele różnych opłat. Ich wartość wynosi niekiedy kilkanaście tysięcy złotych. To jak na polskie warunki potężne pieniądze. Istnieje jednak możliwość ubiegania się o zwolnienie z części z nich, czyli pomoc de minimis. Wystarczy spełnić klika warunków oraz złożyć odpowiednią dokumentację.

Chcesz wiedzieć, jak to zrobić i cieszyć się zwolnieniem? Zapraszam do lektury artykułu. Dzięki niemu dowiesz się, jak wygląda procedura ubiegania się o pomoc de minimis i jakie wymagania postawił przed przedsiębiorcami ustawodawca.

Opłaty produktowa

Przedsiębiorcy wykorzystujący w swojej działalności opakowania mają obowiązek uzyskania wymaganych przez ustawę poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Jeśli nie osiągną przewidzianych tam wartości, muszą ponieść konsekwencje. Wnoszą na rachunek urzędu marszałkowskiego opłatę produktową.

W swojej praktyce miałem przypadki, że opłata produktowa sięgała nawet kilkunastu tysięcy złotych. Problem ten dotyczy głównie producentów, importerów, sklepy internetowe oraz gastronomie (przy wysokim wolumenie sprzedaży na wynos i dowóz).

Sposób obliczania opłaty produktowej określa załącznik nr 2 do ustawy o gospodarce opakowaniami. Jej wysokość zależy głównie od masy i rodzaju opakowań wprowadzonych w danym roku oraz aktualnej stawki opłaty produktowej. Więcej na jej temat znajdziesz tutaj.

Opłata na publiczne kampanie edukacyjne

Następną opłatą przewidzianą przez przepisy jest opłata na publiczne kampanie edukacyjne. Również obejmuje wprowadzających produkty w opakowaniach. Sposób jej obliczania został określony w art. 19 ustawy o gospodarce opakowaniami. Bierze się pod uwagę wartość netto opakowań wprowadzonych do obrotu w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy.

Przykładowo, obliczając wartość opłaty na PKE za 2020 rok, uwzględniamy wartość opakowań z 2019 roku. W przypadku gdy w roku poprzednim, firma nie wprowadzała opakowań na rynek, to nie musimy obliczać i wnosić opłaty. Pamiętajmy jednak, żeby zaraportować ten fakt w sprawozdaniu (dział II tabela 8.1).

Zwolnienie z opłat

Istnieje możliwość zwolnienia z opłaty produktowej i opłaty na publiczne kampanie edukacyjne. Kluczowe regulacje znajdziemy w art. 6 oraz 7 ustawy o gospodarce opakowaniami. W świetle tych przepisów, przedsiębiorcy, którzy wprowadzili w danym roku kalendarzowym produkty w opakowaniach o łącznej masie nieprzekraczającej 1 tony mogą nie wnosić ww. opłat.

Limit 1 tony dotyczy wszystkich rodzajów opakowań łącznie. A zatem, w sytuacji gdy korzystasz z kartonów, foli stretch, folii bąbelkowej oraz taśm, to sumujesz wszystkie pozycje i określasz czy przekroczyłeś próg pomocy. Skorzystanie z pomocy nie jest jednak bezwarunkowe. Należy spełnić określone w ustawie warunki. Zgodnie z art. 7 zwolnienie ma zastosowanie jeśli:

  1. przedsiębiorca złoży marszałkowi województwa w terminie do dnia 15 marca każdego roku:
    • zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis w zakresie, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (ustawa o pomocy publicznej),
    • informacje, których zakres został określony w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy o pomocy publicznej;
  2. spełnione są dla przedsiębiorcy warunki dopuszczalności pomocy de minimis określone w obowiązujących przepisach prawa Unii Europejskiej w zakresie pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie.

Jak widzimy trzeba spełnić kilka podstawowych warunków, żeby móc ubiegać się o pomoc de minimis. Pierwszym z nim jest złożenie kompletnej dokumentacji przed upływem ustawowego terminu, czyli nie później niż 15 marca danego roku. Jeśli przegapimy to okienko, to o następnej pomocy będziemy mogli pomyśleć dopiero za rok.

bdo, pomoc de minimis, zwolnienie z opłat, formularz informacyjn

Umiejętność poruszania się po przepisach ustawy o gospodarce opakowaniami można porównać do slalomu narciarskiego

Pomoc de minimis

Pomoc przyznawana przedsiębiorcom jest kwalifikowana jako pomoc de minimis. Słyszałeś o tej formie wsparcia? Często występuje we wszelkiego rodzaju funduszach europejskich działających na zasadzie dofinansowania, subwencji, ulg lub preferencyjnych pożyczek.

Możemy ją zdefiniować, jako wsparcie państwa udzielane małym i średnim przedsiębiorcom, które nie powoduje naruszenia zasad konkurencji na rynku. W myśl rzymskiej paremii de minimis non curat lex, prawo nie troszczy się o drobiazgi.

Należy pamiętać, że łączna kwota pomocy de minimis dla danego beneficjenta nie może przekroczyć 200 tys. euro w okresie trzech kolejnych lat podatkowych. Jeśli przedsiębiorca działa w sektorze transportu drogowego towarów limit ten wynosi 100 tys. euro.

Szukasz porady w składaniu wniosku? Zapraszam na konsultacje. Wystarczy, że napiszesz na adres kancelaria@konradsiekierda.pl

Formularz informacyjny

Podstawowym dokumentem, który należy załączyć do wniosku jest formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. Jego wzór został określony w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 roku. Znajdziesz tutaj.

Wnioskodawca w sekcji A wskazuje dane identyfikacyjne (nazwę, adres, NIP), formę prawną prowadzenia działalności, kod PKD oraz wielkość podmiotu – określa się na podstawie rozporządzenia KE nr 651/2014. W sam raz na rozgrzewkę. Jeśli wypełniałeś kiedyś jakikolwiek formularz w urzędzie, to z tą częścią poradzisz sobie bez problemu.

bdo, pomoc de minimis, zwolnienie z opłat, formularz informacyjn

Na następnej stronie znajdziemy rubryki, w których deklarujemy powiązania z innymi przedsiębiorcami. Jeśli takie występują, należy zaznaczyć – TAK lub NIE. W kolejnym punkcie wskazujemy informacje o utworzeniu wnioskodawcy w wyniku podziału innego przedsiębiorcy lub połączenia. To są rzadkie przypadki, jednak czasami się zdarzają i wtedy zakreślamy odpowiednie okienka.

bdo, pomoc de minimis, zwolnienie z opłat, formularz informacyjn

Przechodzimy do następnej części formularza, czyli do sekcji B. Wskazujemy w niej informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy ubiegającego się o publiczne wsparcie. Odpowiadamy, czy podmiot spełnia kryteria do objęcia go postępowaniem upadłościowym (niewypłacalność) oraz raportujemy stan finansów za okres 3 ostatnich lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem. Warto sięgnąć do sprawozdań finansowych za lata ubiegłe.

bdo, pomoc de minimis, zwolnienie z opłat, formularz informacyjn

W sekcji C uzupełniamy informacje o działalności gospodarczej prowadzonej przez podmiot wnioskujący o pomoc de minimis. Podobnie jak na poprzednich stronach, uzupełniamy poprzez postawienie znaku X przy właściwym okienku.

bdo, pomoc de minimis, zwolnienie z opłat, formularz informacyjn

Przechodzimy teraz do sekcji D zawierającej dane dotyczące pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów, na pokrycie których ma być przeznaczona wnioskowana pomoc. Widzimy tam tabelę, którą uzupełniamy jedynie w przypadku, gdy podmiot otrzymał już wcześniej inną pomoc niż de minimis na pokrycie tych samych kosztów.

bdo, formularz informacyjny, zwolnienie z  opłaty produktowej

Jeśli na stronie 5 formularza zaznaczyliśmy, że otrzymaliśmy pomoc inną niże de minimis, należy dodatkowo uzupełnić rubryki na stronie 7. Jeśli nas nie dotyczą, to przekreślamy i zapominamy o sprawie. Natomiast w sekcji E składamy podpis i podajemy dane kontaktowe. Niektórzy urzędnicy kontaktują się z wnioskodawcami i dopytują o poszczególne elementy formularza. Zatem jeśli dzwonią do nas z UM, to zdecydowanie odbieramy.

bdo, formularz informacyjny, baza danych o odpadach

Na ostatniej stronie formularza znajdziemy wyjaśnienia pojęć i wskazówki, co do sposobu wypełnienia poszczególnych pozycji. Jeśli przy pytaniu widzimy cyferkę, warto zerknąć na stronę siódmą i sprawdzić, co autor miał na myśli. W ten sposób można oszczędzić czas na poprawkach i wyjaśnieniach przed właściwym urzędem.

bdo, pomoc de minimis, zwolnienie z opłat

Elektroniczną wersję formularza możemy znaleźć na stronach poszczególnych urzędów marszałkowskich. Podsyłam wzór udostępniony przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Trzeba przyznać, że został wykonany solidnie i zawiera dodatkowe komentarze ułatwiające uzupełnienie (tutaj).

Oświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis

Przebrnęliśmy przez pierwszy etap kompletowania wniosku. Uzupełnienie formularza informacyjnego to początek drogi. Dalej będzie już jednak znacznie łatwiej. Następną czynnością jest złożenie stosownych oświadczeń. W szczególności mam tutaj na myśli:

  • oświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy de minimis,
  • oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.

Organ najczęściej wymaga od wnioskującego jasnej deklaracji czy w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych firma, w imieniu której występuję otrzymała pomoc de minimis. Jeśli tak, to należy podać wysokość takiej pomocy w walucie euro. Przykład takiego formularza można znaleźć na stronie małopolskiego UM (tutaj). Jednak każdy organ posiada własne opracowania takich oświadczeń i przed ich założeniem należy sprawdzić, jaki wzór obowiązuje w danym regionie.

bdo, pomoc de minimis, zwolnienie z opłat

Pamiętaj, żeby przed wysłaniem wniosku skomplementować wszystkie wymagane dokumenty

Jeśli dysponujemy zaświadczeniami o przyznaniu pomocy de minimis z innych tytułów (np. preferencyjna pożyczka, dofinansowanie), to również możemy załączyć je do wniosku. Przed urzędem i tak nic się nie ukryje. Sprawdzą czy złożone przez nas oświadczenia są zgodne z rzeczywistością. Narzędziem służącym do weryfikacji podanych przez nas danych może być wyszukiwarka beneficjentów znajdująca się na stronie UOKiK.

Dobrą praktyką będzie również dołączenie do wniosku pisma przewodniego ze wskazaniem kto i czego się domaga. Warto również wykazać umocowanie do złożenia takiego wniosku poprzez załączenie wydruku z CEIDG lub odpisu z KRS, ewentualnie załączyć pełnomocnictwo. Takie czynności znacznie ułatwiają i przyspieszają prace urzędników, więc czemu by nie spróbować?

Sprawozdanie z opakowań

Jeśli decydujemy się na złożenie wniosku o przyznanie pomocy de minimis, to musimy pamiętać, że wpływa to zakres i treść sprawozdania z opakowań. Wtedy wprowadzający produkty w opakowaniach zaznacza specjalne checkboxy, które blokują niektóre rubryki formularza w systemie. Ważne, żeby zachować spójność między tym, co zostało wskazane we wniosku, a tym co trafiło do rocznego sprawozdania.

Zaznaczenie checkboxa powoduje zablokowanie niektórych pozycji sprawozdania w systemie BDO

Sprawozdanie roczne w okrojonej wersji jest znacznie łatwiejsze do uzupełnienia i nie wymaga wprowadzania danych za lata poprzedzające rok sprawozdawczy. Czas przeznaczony na uzupełnianie formularza informacyjnego odbijemy sobie na mniej wymagającym sprawozdaniu. W systemie BDO nic nie ginie.

Wsparcie przy składaniu wniosku o pomoc de minimis

Chcesz otrzymać zwolnienie z opłat, ale nie wiesz w jaki sposób zabrać się za wypełnianie wniosku i kompletowanie dokumentów? Chcesz zająć się swoją robotą i mieć już temat BDO z głowy? Zapraszam do współpracy i skorzystania z moich usług. Sprawnie załatwimy temat wniosku, sprawozdań i innych spraw w BDO.

wniosek o ogłoszenie upadłości

Potrzebujesz wsparcia przy składaniu wniosku o pomoc de minimis w BDO?

Napisz do mnie. Przygotuję za Ciebie wszystkie wymagane dokumenty i załączniki. Otrzymasz konkretne i merytoryczne wsparcie na każdym etapie ubiegania się o pomoc de minimis w BDO.

Wolisz napisać e-mail? Nie ma sprawy. Skontaktujesz się ze mną, wysyłając wiadomość na adres kancelaria@konradsiekierda.pl. Garść opinii o współpracy ze mną znajdziesz na wizytówce Google.

bdo w warsztacie samochodowym, odpady, opakowania

Następny artykuł

BDO w warsztacie samochodowym

Brak komentarzy

Anuluj