Decyzja środowiskowa dla browaru rzemieślniczego

Decyzja środowiskowa dla browaru rzemieślniczego

Zastanawiasz się nad otworzeniem browaru rzemieślniczego i nie wiesz od czego zacząć? Dobrym pomysłem będzie wystartowanie od uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla swojej inwestycji tzw. decyzja środowiskowa.

Zgodnie z art. 59 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (UOŚ) przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga realizacja następujących planowanych przedsięwzięć:

I. mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
II. mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny został stwierdzony w drodze postanowienia, przez organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wykaz działalności kwalifikujących się do jednej lub drugiej grupy znajduje się w w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W myśl wspomnianego rozporządzenia browary lub słodownie  zalicza się do przedsięwzięć z grupy II, a więc mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Pojawia się pytanie, w jaki sposób określić ten obszar? Ustawodawca przychodzi z pomocą i wskazuje, że obszar ten obejmuje:

1) działki przylegające bezpośrednio do działek, na których ma być realizowane przedsięwzięcie;
2) działki, na których w wyniku realizacji lub funkcjonowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska;
3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Jak widać grono uczestników tego postępowania będzie dosyć liczne, zwłaszcza gdy w okolicy znajdują się tereny mieszkalne. W takich przypadkach znaczenie lepszym rozwiązaniem będzie poszukanie dogodnego miejsca w dzielnicach przemysłowych, strefach ekonomicznych lub innych lokalizacjach, oddalonych od dużych skupisk ludności.

Natomiast organem właściwym do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie będzie co do zasady wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Wraz z wnioskiem o wydanie decyzji należy złożyć dowód uiszczenia opłaty od wniosku w kwocie 205 zł, płatnych na rachunek odpowiedniego urzędu gminy/miasta.

decyzja środowiskowa, browar rzemieślniczy

Ocena oddziaływania na środowisko

Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, stanowiącą część postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych przeprowadza organ właściwy do wydania tej decyzji, czyli wójt.

W przypadku przedsięwzięć potencjalnie znacząco oddziaływających na środowisko (browar) organ wydaje postanowienie, w którym stwierdza czy istnieje obowiązek przeprowadzenia takiej oceny. Zgodnie z art. 62 UOŚ w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określa się, analizuje oraz ocenia:

1) bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na:
a) środowisko oraz ludność, w tym zdrowie i warunki życia ludzi,
b) dobra materialne,
c) zabytki,
ca) krajobraz, w tym krajobraz kulturowy,
d) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a–ca,
e) dostępność do złóż kopalin;
1a) ryzyko wystąpienia poważnych awarii oraz katastrof naturalnych i budowlanych;
2) możliwości oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
3) wymagany zakres monitoringu.

Jeśli organ stwierdzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wnioskodawca będzie zobligowany do przygotowania raportu o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (rozbudowany i szczegółowy dokument – patrz art. 66 UOŚ).

decyzja środowiskowa, browar rzemieślniczy

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Do wniosku o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych załącza się również kartę informacyjną przedsięwzięcia (w przypadku gdy nie jest konieczne przygotowanie raportu). Zawiera ona szereg informacji pozwalający organowi na ocenę wpływu  inwestycji na środowisko naturalne oraz ludzi.

Zgodnie z przepisami, dokument ten powinien zawierać podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, umożliwiające analizę ustawowych kryteriów (art. 63 UOŚ), w szczególności dane o:

 • rodzaju, cechach, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,
 • powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną,
 • rodzaju technologii,
 • ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, przy czym w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej każdy z analizowanych wariantów drogi musi być dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,
 • rozwiązaniach chroniących środowisko,
 • rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,
 • możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
 • obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzach ekologicznych, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia,
 • wpływie planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej,
 • przedsięwzięciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,
 • ryzyku wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej,
 • przewidywanych ilościach i rodzajach wytwarzanych odpadów oraz ich wpływie na środowisko,
 • pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

– z uwzględnieniem dostępnych wyników innych ocen wpływu na środowisko, przeprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów.

Jeśli zamierzasz starać się o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy (WZ), to decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych powinna stanowić załącznik do takiego wniosku. W takim przypadku lepiej zawczasu zadbać o dopięcie kwestii środowiskowych.

Wartościowy artykuł? Zapisz się na newsletter! Nie przegapisz żadnej publikacji (niektóre otrzymasz nawet wcześniej) oraz zyskasz zniżki na moje usługi. Także polecam.

Brak komentarzy

Anuluj