fundusze europejskie, innowacje, dofinansowanie, dotacja, refundacja

Fundusze europejskie na innowacje

Ostatnio miałem przyjemność brać udział w spotkaniu w Krakowie pn.”Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z funduszy europejskich”. Uczestniczyła w nim również Wiceminister Rozwoju, p. Jadwiga Emilewicz – przedstawiając najpopularniejsze formy pomocy. Zdobyłem tam wiele cennych informacji, którymi chciałbym się dzisiaj z Tobą podzielić.

Na samym początku p. Wiceminister wypowiedziała znamienne słowa na temat jednego z programów dedykowanych wspomaganiu innowacyjnych projektów (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój), które zapadły mi w pamięci. Nie sposób nie zgodzić się z tym twierdzeniem, znając dokładniej regulacje konkretnych programów.

“POIR to nie jest rocket science.”

Zapewne wiele słyszałeś o pieniądzach z Unii Europejskich. Niektórzy bardzo sobie chwalą to wsparcie, a inni po prostu narzekają. Najbardziej popularne zarzuty dotyczą procedury uzyskiwania środków, obowiązków beneficjanta oraz kontroli ze strony instytucji finansującej. Trzeb jednak wziąć pod uwagę, że są to publiczne środki, za które podmioty nimi dysponujące są rygorystycznie rozliczane oraz fakt, iż zdarzają się próby wyłudzeń.

Nie wnikając głębiej w rozważania na temat ich wad i zalet przejdźmy do konkretów. Fundusze europejskie za względu na podmiot udzielający wsparcia możemy podzielić na dwa podstawowe rodzaje: ogólnopolskie oraz regionalne.

Programy ogólnopolskie

Do ogólnopolskich programów operacyjnych możemy zaliczyć m.in.:

  1. Inteligentny Rozwój (POIR)
  2. Infrastruktura i Środowisko
  3. Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)
  4. Polska Cyfrowa
  5. Polska Wschodnia

Wsparcie z tych funduszy przeznaczone jest dla podmiotów realizujących inwestycje o dużej wartości, najczęściej wielomilionowe. W związku z tym procedura pozyskiwania finansowania z takich źródeł jest bardziej sformalizowana i rozciągnięta w czasie.

Trzeba się także przygotować na ścisłą współpracą z instytucją finansującą przez cały okres trwania projektu oraz pewien czas po jego zakończeniu. Wiąże się to między innymi z możliwymi kontrolami oraz wymaganiami sporządzenia i przechowywania dokumentacji projektowej.

Programy regionalne

Natomiast do regionalnych programów operacyjnych należą wszelkiego rodzaju programy, których dysponentem są jednostki samorządu terytorialnego np. RPO Województwa Małopolskiego. Łącznie realizowanych jest 16 programów oddzielenie w każdym województwie.

Wsparcie na szczeblu wojewódzkim również obejmuje pomoc w formie bezzwrotnych dotacji (zaliczki, refundacja poniesionych wydatków) oraz zwrotnych instrumentów finansowych  w postaci kredytów oraz preferencyjnych pożyczek.

źródło: www.poir.gov.pl

Czym jest innowacja i działalność innowacyjna?

Mając na uwadze, że większość programów wsparcia jest skierowana do przedsiębiorców inwestujących w nowoczesne rozwiązania, to uzasadnione będzie wprowadzenie kilku definicji. Dzięki temu łatwiej zrozumiesz na jakie działania możesz otrzymać dofinansowanie.

Innowacja (innovation) to opracowanie albo wdrożenie nowego albo znacząco ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem.

Działalność innowacyjna (innovation activities) to całokształt działań naukowych, technicznych, organizacyjnych, finansowych i komercyjnych, które rzeczywiście prowadzą lub mają w zamierzeniu prowadzić do wdrażania innowacji.

Niektóre z tych działań same z siebie mają charakter innowacyjny, natomiast inne nie są nowością, lecz są konieczne do wdrażania innowacji. Działalność innowacyjna obejmuje także działalność badawczo-rozwojową (B+R), która nie jest bezpośrednio związana z tworzeniem konkretnej innowacji.

Podstawowe rodzaje innowacji

Zgodnie z informacjami zawartymi w Podręczniku Oslo “Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji” wyróżnia się 4 typy innowacji:

1. Produktowa (product innovation) – to wprowadzenie wyrobu lub usługi, które są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań. Zalicza się tu znaczące udoskonalenia pod względem specyfikacji technicznych, komponentów oraz materiałów. Pierwsze mikroprocesory i kamery cyfrowe to przykłady nowych produktów wykorzystujących nowe technologie.

2. Procesowa (process innovation) – polega na wdrożeniu nowej lub znacząco ulepszonej metody produkcji lub dostawy. Do tej kategorii zalicza się znaczące zmiany w zakresie technologii, urządzeń oraz oprogramowania. Stworzenie rozwiązania obniżającego koszty produkcji, podnoszącego jakość towarów, optymalizującego sposób dostawy wpisują się w zakres innowacji procesowej.


3.
Marketingowa (marketing innovation) – to wdrożenie nowej metody marketingowej wiążącej się ze znacznymi zmianami w projekcie/konstrukcji produktu lub w opakowaniu, dystrybucji, promocji lub strategii cenowej. Przykładem takich działań może być wprowadzenie znacznych zmian w formie, wyglądzie lub smaku żywności lub napojów.

4. Organizacyjna (organisational innovation) -to wdrożenie nowej metody organizacyjnej w przyjętych przez firmę zasadach działania, w organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem. Za przykład może posłużyć działanie polegające na implementowaniu systemu zarządzania produkcją lub dostawami, utworzeniu bazy najlepszych praktyk stosowanych w danej firmie czy opracowanie programu kształcenia pracowników.

Dla osób planujących rozwój przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie w nim innowacji lub innowacyjnych rozwiązań, szczególnie interesujące będą programy Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia oraz regionalne formy pomocy przewidziane w poszczególnych województwach. Więcej na temat znajdziesz w materiałach dodatkowych zamieszczonych na końcu artykułu.

Kto udziela wsparcia?

Podmiotami odpowiedzialnymi za pomoc przedsiębiorcom w rozwijaniu i wdrażaniu innowacji są instytucje,które zostały specjalnie stworzone w celu napędzania wzrostu gospodarczego w kraju. Działają one na szczeblu ogólnopolskim i realizują przedsięwzięcia o największym potencjale rozwoju. Do głównych graczy na tym polu zakresie należą:

1 . Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).
2. Polski Fundusz Rozwoju (PFR).
3. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).
4. Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP).
5. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).
6. Ministerstwo Rozwoju (MR).

Na jakie wydatki można pozyskać dofinansowanie?

Wykonanie określonego projektu wiąże się z poniesieniem kosztów kwalifikowanych i kosztów niekwalifikowanych. Jak zapewne się domyślasz możliwość uzyskania dofinansowanie obejmuje część kwoty przeznaczonej na pokrycie pierwszych z nich.

Do kosztów kwalifikowanych w zakresie prac badawczo-rozwojowych można zaliczyć m.in. wynagrodzenie personelu badawczego, zakup elementów prototypu lub linii demonstracyjnej, oraz leasing sprzętu badawczego. Natomiast do zbioru kosztów niekwalifikowanych należy np. wartość podatku VAT.

Na czym polega inteligentna specjalizacja?

Ubiegając się o środku unijne warto uwzględnić charakter działalności jaką zamierzamy prowadzić. Może się okazać, że rozwój danego sektora nie jest szczególnie preferowany w danym województwie. Termin inteligentne specjalizacje obejmuje zastawienie różnych branż uprzywilejowanych przy przyznawać środków unijnych. Krajowe inteligentne specjalizacje zostały wymienione w Programie Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020.

Ponadto każde z województw posiada regionalne inteligentne specjalizacje. W przypadku małopolski są to:
Nauki o życiu (Life Science)
Energia zrównoważona
Technologie informacyjne i komunikacyjne, w tym multimedia (ICT)
Chemia
Produkcja metali i wyrobów metalowych (z wyłączeniem maszyn i urządzeń),
Elektrotechnika i przemysł maszynowy,
Przemysły kreatywne oraz czasu wolnego

Rozpoczęcie działalności w obszarze preferowanej branży może znacznie zwiększyć Twoje szanse na uzyskanie finansowania. Warto więc poświęcić swój czas i dokładnie zaplanować miejsce na inwestycje.

Czy warto korzystać z funduszy europejskich?

Według mnie odpowiedz jest tylko jedna – zdecydowanie tak. Jeśli masz możliwość pozyskania dodatkowych funduszy na rozwój swojego biznesu to dlaczego masz tego nie wykorzystać? Strach przed procedurami, formalizmem, skomplikowaniem spraw i kumulacją obowiązków to tylko niektóre spośród licznych wymówek. Trzeba liczyć się z tym, że nic nie dostajesz za darmo i będziesz ze swoich działań skrupulatnie rozliczony – tyle.

Nie każdemu spodoba się moje zdanie i jest tego w pełni świadomy. Chciałbym również zaznaczyć, że brałem udział w procesach polegających na pozyskiwaniu przedmiotowego finansowania.  Wiem, czego można się spodziewać we wnioskach, jak działają instytucje udzielające wsparcia i na jakie aspekty należy zwracać największą uwagę. Mimo tego, dalej podtrzymuję swoje zdanie, że gra jest warta świeczki i może się znacznie przyczynić do przeniesienia  naszego biznesu na wyższy poziom.

Dodatkowe materiały
Prezentacja programy ogólnopolskie (link)
Prezencja program regionalny woj. małopolskiego (link)

Jeśli chciałbyś skorzystać z mojego wsparcia w procesie aplikacyjnym o dotacje unijne napisz do mnie. Zajmę się kwestiami formalnymi oraz kontaktem z odpowiednią instytucją.

Napisz

PS Rozpoznałeś mnie na zdjęciu powyżej?:)

udziały uprzywilejowane, spółka z o.o., przywileje, prawo do głosu, prawo do dywidendy, uprawnienia wspólnika

Następny artykuł

Udziały uprzywilejowane w spółce z o.o.

Brak komentarzy

Anuluj