likwidacja przygotowana, pre-pack, prawo upadłościowe, likwidacja przedsiębiorstwa

Pre-pack po zmianach w 2019

W projekcie ustawy z dnia 6 marca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i niektórych innych ustaw, legislator przewidział szereg zmian w sposobie uregulowania likwidacji przygotowanej tzw. pre-pack. Wprowadzone poprawki mają na celu usprawnienie postępowania oraz zwiększenie jego transparentności. Sprawdźmy za pomocą jakich narzędzi planowanie jest osiągnięcie tych ambitnych założeń.

Sprzedaż na rzecz wielu nabywców. Postanowiono rozwiać wszelkie wątpliwości, co do możliwości zbycia majątku w trybie likwidacji przygotowanej na kilku nabywców. Nowe brzmienie art. 56a ust.1 p.u. jednoznacznie wskazuje, iż sprzedaż może nastąpić na rzecz jednego lub większej ilości nabywców.

Moment złożenia wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży. Według dotychczasowego brzmienia przepisów do wniosku o ogłoszenie upadłości należało jednocześnie dołączyć wniosek o pre-pack. Nowa regulacja pozwala na złożenie odpowiedniego wniosku również w toku postępowania o ogłoszenie upadłości.

Możliwość składania zażalenia przez dłużnika. Od tej pory zażalenie na postanowienie sądu oddalające wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży będzie mógł złożyć nie tylko wnioskodawca. Uprawnienie to zostało również przyznane dłużnikowi niebędącemu wnioskodawcą. Wydłużony zostanie również termin do złożenia tego środka zaskarżenia, z 1 do 2 tygodni.

Obowiązek złożenia wadium. Instytucja bardzo dobrze znana i z powodzeniem wykorzystywana w zamówieniach publicznych. Dla prawa upadłościowego stanowi pewnego rodzaju novum. Motywem jej umieszczenia było ograniczenie liczby wniosków od podmiotów niezdolnych do sfinansowania zakupu, a więc eliminacja praktyki której celem było przedłużanie postępowania.

Wartość wadium określono w wysokości 1/10 oferowanej przez wnioskodawcę ceny. W przypadku niezałączenia do wniosku potwierdzenia wpłaty wadium, pozostawia się go bez rozpoznania. Jeśli konkretna oferta zostanie zatwierdzona, to sumę tą zalicza się na poczet ceny. W innym wypadku wadium podlega zwrotowi w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości i zatwierdzeniu warunków sprzedaży.

Obligatoryjne ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. Złożenie wniosku o zatwierdzeniu warunków sprzedaży spowoduje konieczność ustanowienia przez sąd TNS lub zarządcy przymusowego. Jego zadaniem będzie przygotowanie sprawozdania, w którym zawrze m.in. informacje dotyczące:

  • stanu finansowego dłużnika,
  • rodzaju i wartości jego majątku,
  • przewidywanych kosztów postępowania up. oraz innych zobowiązań masy upadłości,
  • inne istotne dla rozpoznania dla wniosku informacje.

Myślę, że to dobre rozwiązanie, które powinno przyspieszyć procedurę rozpatrywania takich wniosków przez sądy upadłościowe.

Obwieszczenie o złożeniu wniosku o zatwierdzeniu warunków sprzedaży. Ważna zmiana, wpływająca na możliwość dotarcia do szerszego grona potencjalnych nabywców. Dzięki temu, w tej samej procedurze będą mogły pojawić się również wnioski od innych podmiotów zainteresowanych mieniem upadłego.

Według założeń ustawowych rozwiązanie to ma chronić uczestników postępowania przed zarzutami naruszenia praw wierzycieli przez dokonanie sprzedaży po zaniżonej cenie, bez właściwego zbadania zainteresowania nabyciem przedsiębiorstwa lub jego składników przez inne funkcjonujące na rynku podmioty.

pre-pack, likwidacja przygotowana, nowelizacja
Przyczajony znowelizowany pre-pack.

Lista zabezpieczeń na majątku dłużnika. Nowy dokument załączany do wniosku, którego celem jest ochrona wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo przed ryzykiem nielojalnych zachowań ze strony dłużnika, prowadzących do obniżenia poziomu zaspokojenia wierzycieli. Odpisy wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży w raz z załącznikami będą doręczane wierzycielom rzeczowym.

Aukcja. W sytuacji wpłynięcia co najmniej dwóch wniosków o zatwierdzenie warunków sprzedaży, między potencjalnymi nabywcami przeprowadza się aukcję. Jej celem jest wybór najkorzystniejszych warunków sprzedaży. Do aukcji stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego – z pewnymi odstępstwami. Projektowana nowelizacja zakłada, iż:

  1. warunki aukcji zatwierdza sąd (1-osobowy skład),
  2. o aukcji należy zawiadomić wnioskodawców co najmniej 2 tyg. przed terminem jej odbycia,
  3. aukcję przeprowadza się na posiedzeniu jawnym,
  4. aukcję prowadzi tymczasowy nadzorca sądowy pod nadzorem sądu (1-osobowy skład),
  5. tymczasowy nadzorca sądowy dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawia w sprawozdaniu.

Zdecydowanie właściwy kierunek zmian. Potencjalni nabywcy będą mogli spotkać się i uczestniczyć w licytacji. To z kolei powinno przełożyć się pozytywnie na ostateczną cenę sprzedaży.

Powiadomienie syndyka o prawomocności postanowienia. Kolejnym instrumentem wpływającym na usprawnienie postępowanie jest nałożenie na sąd obowiązku zawiadomienia syndyka o prawomocności postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia warunków sprzedaży. Sąd będzie mógł wykorzystać do realizacji tego zadania środki bezpośredniego przekazu informacji (telefon, faks, poczta elektroniczna).

Wniosek o zmianę postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia warunków sprzedaży. Niekiedy od momentu wydania postanowienia o zatwierdzeniu warunków sprzedaży do jego uprawomocnienia upływa sporo czasu. W tym okresie wartość przedmiotu sprzedaży może ulec znaczącym fluktuacjom. Dotychczas wniosek o poprawę takiego postanowienia mógł złożyć wyłącznie syndyk. Na mocy planowanej nowelizacji uprawnienie to będzie przysługiwało również nabywcy.

Procedura przygotowanej likwidacji została przez ustawodawcę znacznie zmodyfikowana. W praktyce okaże się w jaki sposób nowelizacja wpłynie na sprawność postępowania, jego transparentność oraz poziom zaspokojenia wierzycieli. Zaproponowane rozwiązania są de facto odpowiedzią na rzeczywiste problemy pojawiające się przy stosowaniu tych przepisów.

Podsumowując, czeka na nas mała rewolucja. Wierzę, że zakończy się sukcesem i skłoni przedsiębiorców do częstszego korzystania z tej drogi finalizacji biznesu. Czas pokaże w jakim kształcie zostanie przyjęta ustawa i czy spełni pokładane w niej oczekiwania.

Brak komentarzy

Anuluj