upadłość, syndyk, postępowanie upadłościowe

Kim jest syndyk w upadłości?

W postępowaniu upadłościowym wobec przedsiębiorców i konsumentów sąd upadłościowy postanowieniem powołuje syndyka. Funkcję tę może pełnić osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Więcej informacji na temat tego zawodu znajdziesz w artykule o moich perypetiach z egzaminem.

Czasem syndykami są spółki prawa handlowego, której wspólnicy ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem albo członkowie zarządu reprezentujący spółkę posiadają właściwą licencję.

Taka osoba posiada doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, ma wiedzę prawną, ekonomiczną i finansową oraz sprawnie porusza się w systemie podatkowym. Wszystkie te kompetencje są niezbędne do prawidłowego wykonywania nałożonych przez ustawę i sędziego-komisarza zadań.

Upadłość to często szansa na nowy początek.

Trzeba przyznać, że praca ta nie należy do najłatwiejszych. Oprócz wyższego wykształcenia dobrze sprawdzą się umiejętności miękkie. Konieczność nawiązania dialogu z różnymi grupami interesów i spełnienia oczekiwań każdej z nich generuje szereg konfliktów i problemów. Ten człowiek powinien sprawnie załatwiać sprawy, bez względu na porę dnia i nocy.

Zadania syndyka w postępowaniu

Osoba piastująca funkcję syndyka w postępowaniu upadłościowym ma wiele obowiązków do spełniania. Obejmują one różne pole działania – przedsiębiorstwo upadłego, uczestników postępowania oraz organy sądowe (sąd i sędzia-komisarz). Przechodząc do szczegółów, do jego zadań należy między innymi:

  • zabezpieczenie majątku upadłego przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabraniem przez osoby postronne;
  • zarządzanie tym majątkiem;
  • likwidacja masy upadłości;
  • stworzenie spisu inwentarza i spisu należności;
  • sporządzenie listy wierzytelności;
  • przygotowanie planu likwidacji;
  • sporządzenie planu podziału funduszy masy upadłości.

Syndyk musi przede wszystkim „posprzątać” po przedsiębiorcy, który ogłosił upadłość. Wszelkie czynności polegające na zwalnianiu pracowników, rozwiązywaniu umów, ściąganiu należności, likwidacji majątku spoczywają właśnie na tej osobie. Konieczna jest dobra organizacja i zdecydowanie działanie, ponieważ czas odgrywa kluczowe znaczenie.

syndyk, postępowanie upadłościowe, upadłość konsumencka
Obowiązki syndyka względem różnych podmiotów.

Mając na uwadze, że celem postępowania upadłościowego w przypadku przedsiębiorców jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli w jak największym stopniu (a jeśli racjonalne względy na to pozwolą – zachowanie przedsiębiorstwa dłużnika), to wszelkie czynności syndyka powinny zmierzać do realizacji tych wytycznych w możliwie pełnym zakresie.

W przypadku upadłości konsumentów, głównym celem postępowania jest oddłużenie rzetelnego dłużnika. Po jego zakończeniu taka osoba powinna wrócić do normalnego funkcjonowania, bez widma niespłaconych kredytów i rosnących lawinowo odsetek. Tutaj syndyk również odgrywa istotną rolę nawiązując z upadłym, jego wierzycielami i dłużnikami ścisłą współpracę.

Jeśli kiedykolwiek przyjdzie Ci współpracować z takim podmiotem (na przykład gdy jeden z dłużników ogłosi upadłość i będziesz miał w stosunku do niego wierzytelność podlegającą umieszczeniu na liście wierzytelności), to przede wszystkim nie należy się bać takiej osoby. Pamiętaj, że działa ona w interesie wierzycieli i można go obdarzyć zaufaniem.

Zdarza się, że syndyk jest mylony z komornikiem. Ten drugi pełni określone funkcje w postępowaniu egzekucyjnym regulowanym przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. Na rzecz konkretnego wierzyciela dokonuje on określonych czynności egzekucyjnych, np. zajęcie rachunku bankowego dłużnika w celu windykacji wierzytelności z tytułu umowy pożyczki. Jest to podmiot występujący w innym postępowaniu, wykonujący odrębne zadania i wyposażony w odmienny zestaw kompetencji.

Teraz wiesz kim jest syndyk i jakie zadania pełni. Jeśli będziesz uczestnikiem takiego postępowania, zdobyta wiedza na pewno zaprocentuje w przyszłości. Tym bardziej, że coraz więcej podmiotów decyduje się na procedowanie wniosków w przedmiocie ogłoszenia upadłości.

analiza prawna, biznesplan, ryzyko

Następny artykuł

Analiza prawna, jako element biznesplanu

Brak komentarzy

Anuluj