udziały uprzywilejowane, spółka z o.o., przywileje, prawo do głosu, prawo do dywidendy, uprawnienia wspólnika

Udziały uprzywilejowane w spółce z o.o.

W Kodeksie spółek handlowych istnieje wiele instrumentów pozwalających na przyznanie niektórym wspólnikom lepszej pozycji w stosunku do pozostałych, a jednym z nich są udziały uprzywilejowane. Takie klauzule są bardzo często wprowadzane w umowach między start-upami, a funduszami venture capital i private equity. Ich zastosowanie umożliwia pełniejsze zabezpieczenie interesów wspólników inwestujących w dane przedsięwzięcie znaczny kapitał.

Udziały uprzywilejowane – rodzaje

Zgodnie z ustawową definicją uprzywilejowanie może dotyczyć w szczególności:

prawa głosu,

prawa do dywidendy,

sposobu uczestniczenia w podziale majątku w przypadku likwidacji spółki.

Uprzywilejowanie w zakresie prawa głosu może dotyczyć tylko udziałów o równej wartości nominalnej. Należy pamiętać, że w przypadku wspólnika spółki  z o.o. maksymalna liczba głosów przypadająca na jeden udział wynosi 3. Zastrzeżenie większej liczby głosów nie wywoła zamierzonego skutku, a pozostali wspólnicy będą mieli pretekst do zaskarżenia uchwały.

Odnośnie wysokości dywidendy uprzywilejowanej to kwestię tę reguluje art. 196 KSH, według którego na udział uprzywilejowany w zakresie dywidendy można przyznać uprawnionemu dywidendę, która przewyższa nie więcej niż o połowę dywidendę przysługującą udziałom nieuprzywilejowanym. Warto mieć także na uwadze, że udziały uprzywilejowane w zakresie dywidendy nie korzystają z pierwszeństwa zaspokojenia przed pozostałymi udziałami, chyba że wspólnicy inaczej postanowili w umowie spółki.

Pamiętaj również, że uprzywilejowywanie dotyczy udziału w spółce, a nie konkretnego wspólnika. W przypadku zbycia takiego udziału, o ile inaczej nie zastrzeżono w umowie spółki, przywileje z nim związane przechodzą na jego nabywcę. Właśnie dlatego tak często w umowach oraz statutach spółek kapitałowych można znaleźć postanowienia ograniczające zasady zbywania przedmiotowych udziałów.

Dodatkowe przywileje

Oprócz wskazanych wyżej, ustawowych regulacji można zastrzec również inne uprawnienia powiązane  z funkcjonowaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Profesor A. Kidyba1 wskazuje, że uprzywilejowanie może dotyczyć m.in.:

⇒ pierwszeństwa w nabyciu lub objęciu udziałów,

⇒ wyrażenia zgody na dokonanie niektórych czynności przez spółkę,

⇒ pierwszeństwa w umorzeniu lub umorzenie udziałów na końcu,

⇒ pierwszeństwa przejęcia udziałów wyłączonego wspólnika,

⇒ pierwszeństwo zaspokojenia z dywidendy przed innymi udziałami.

Jak widać zakres uprawnień możliwych do przyznania wspólnikom jest naprawdę szeroki. Przed wprowadzeniem konkretnych instrumentów warto dokładnie zapoznać się ze skutkami jakie wywoła on w przyszłości. Jest to tym bardziej ważne, że w niektórych sytuacjach może doprowadzić do negatywnych konsekwencji dla samej spółki bądź jej wspólników.

spółka z o.o., przywileje, prawo do głosu, prawo do dywidendy, uprawnienia wspólnika

Photo by Olu Eletu on Unsplash

Uprzywilejowanie uzależnione

Kodeks spółek handlowych wprowadza możliwość przyznania odpowiednich przywilejów od spełnienia dodatkowych świadczeń, upływu terminu lub ziszczenia się warunku. Odnośnie pierwszej z wymienionych przesłanek, może być ona np. powiązana z obowiązkiem do powtarzających się świadczeń niepieniężnych, udzielenia spółce licencji, udostępnienia posiadanej infrastruktury, know-how itd. Jeśli chodzi o termin, to wspólnicy mogą umówić się, że np. po okresie 3 lat od dnia zawiązania spółki, założyciele uzyskają przywileje w zakresie wskazanym w umowie lub statucie spółki.

Według mnie najlepszym rozwiązaniem jest uzależnienie przyznania konkretnych uprawnień od spełnienia sprecyzowanych wcześniej wymagań. Najczęściej spotykane w umowach postanowienia dotyczą wyników i wskaźników finansowych np. osiągnięcie odpowiednio wysokiego pułapu przychodów ze sprzedaży, marży brutto ze sprzedaży, EBITDA itd. Można to powiązać również z innymi zdarzeniami, a mianowicie faktem pozyskania dotacji, znalezienia inwestora, podpisania intratnego kontraktu czy zbudowania zespołu specjalistów. Wszystko zależy od celów jakie wyznaczą sobie wspólnicy.

Ogólnie rzecz biorąc, instytucja udziałów uprzywilejowanych jest coraz częściej stosowana przez przedsiębiorców do zabezpieczenia swojej pozycji w spółce względem pozostałych wspólników. Umiejętne ich wprowadzenie do umowy spółki bądź statutu może przynieść wiele korzyści i to nie tylko na płaszczyźnie finansowej. Kluczowym zagadnieniem jest zapewnienie utrzymania dotychczasowej pozycji oraz wpływ na przebieg wydarzeń zachodzących w spółce.

Jeśli chciałbyś wprowadzić udziały uprzywilejowane w swojej spółce lub potrzebujesz porady w tym zakresie napisz do mnie. Zaproponuje rozwiązanie najlepsze dla Ciebie i Twojej firmy. Sprawdź zakładkę usługi. 

Źródła:
1 A. Kidyba, Spółka z o.o. Komentarz, 2002

 

Brak komentarzy

Anuluj