zasiłek macierzyński, syndyk

Zajęcie zasiłku macierzyńskiego przez syndyka

Kobiety w ciąży decydujące się na rozpoczęcie procesu upadłości konsumenckiej powinny mieć świadomość skutków swojej decyzji. W szczególności należy zaplanować przyszłe przepływy finansowe, pomniejszane o kwoty podlegające przekazaniu na rzecz syndyka. Brak takich estymacji może prowadzić do dalszego pogłębienia sią stanu niewypłacalności oraz przejścia do tzw. szarej strefy.

Z dzisiejszego artykułu dowiesz się w jakiej wysokości zasiłek macierzyński trafia do masy upadłości. Jednocześnie wskażę możliwości zredukowania tej kwoty przy wykorzystaniu instrumentów prawnych przewidzianych w prawie upadłościowym.

Zasiłek macierzyński, a masa upadłości

Z dniem wydania przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości majątek upadłego staje się tzw. masą upadłości. Służy ona zaspokojeniu wierzycieli biorących udział w postępowaniu. W jej skład wchodzi majątek należący do upadłego w dniu wydania postanowienia oraz nabyty przez dłużnika w toku postępowania upadłościowego. Od tej zasady przewidziane są pewne wyjątki. Jeden z nich obejmuje zasiłek macierzyński.

Przepisy prawa upadłościowego przewidują, że do masy upadłości nie wchodzi mienie, które jest wyłączone od egzekucji na mocy przepisów Kodeksu postępowania cywilnego[1]. W przypadku zasiłku macierzyńskiego odesłanie to kieruje wprost do art. 833 § 5 wspomnianego kodeksu[2].

Znajdziemy w nim informację, że: „do egzekucji ze świadczeń pieniężnych przysługujących z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa stosuje się przepisy o egzekucji ze świadczeń przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.” Mamy zatem następne przekierowanie. W tym przypadku odszukujemy ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych[3].

Zasiłek macierzyński podlega przekazaniu do masy upadłości

Zgodnie z treścią art. 141a ustawy o emeryturach i rentach, w razie wystąpienia syndyka z roszczeniem o przekazywanie świadczeń należnych upadłemu od zakładu do masy upadłości, przekazaniu podlega część świadczenia ustalona w wysokości nie wyższej niż 25% świadczenia przed odliczeniem miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Syndyk zajmie do 25% wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Sytuacja dotycząca przekazywania zasiłku macierzyńskiego jest bliźniaczo podobna do tej dotyczącej emerytur (więcej informacji tutaj). Syndyk będzie mógł wystąpić o przekazywanie kwoty nieprzekraczającej 25% świadczenia przysługującego dłużnikowi. Przykładowo, jeśli zasiłek przysługuje w kwocie 1500 zł brutto, to na rachunek masy upadłości trafi maksymalnie kwota 375 zł (25% x 1500 zł).

Potrzebujesz konsultacji w sprawie upadłości konsumenckiej? Napisz do mnie na adres kancelaria@konradsiekierda.pl

W upadłości konsumenckiej można wnioskować o zmniejszenie kwoty zajęcia

Warto mieć również na uwadze przepisy prawa upadłościowego dotyczące wyłączenia z masy kwot przeznaczonych na bieżące potrzeby upadłego lub osób pozostających na jego utrzymaniu. W pewnych okolicznościach suma środków przekazywana syndykowi będzie mniejsza, niż wynika to z ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Niezbędne będzie sporządzenie i złożenie odpowiedniego wniosku na ręce sędziego nadzorującego postępowanie.

Grupa na Facebooku

Dla osób zainteresowanych tematyką upadłości konsumenckiej założyłem dedykowaną Grupę na Facebooku. Dzielę się tam praktyczną wiedzą oraz podpowiadam, jak upaść z KLASĄ. To również miejsce do wymiany doświadczeń i zadawania pytań (odpowiadam możliwe szybko). Możesz dołączyć tutaj.

Wsparcie w postępowaniu upadłościowym

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości i uzyskanie postanowienia sądowego, to dopiero pierwszy krok do oddłużenia. Następnym etapem jest postępowanie upadłościowe. Tutaj pojawia się postać syndyka, sędziego oraz sądu upadłościowego.

Ze względu na stopień skomplikowania procedury oraz mnogość obowiązków prawnych po stronie upadłego, warto mieć po swojej stronie osobę z doświadczeniem i praktyczną wiedzą. Osobę, która zadba o nasze interesy i będzie reprezentować nas w kontaktach z organami postępowania.

wniosek o ogłoszenie upadłości

Potrzebujesz pomocy w postępowaniu upadłościowym?

Napisz do mnie. Umówimy się na konsultację i wyjaśnię problematyczne kwestie. A może szukasz osoby, która będzie Cię reprezentować? Tutaj również pomogę. Możesz liczyć na szybkie i profesjonalne wsparcie.

Skontaktujesz się ze mną wysyłając wiadomość na adres kancelaria@konradsiekierda.pl. Opinie klientów o współpracy ze mną znajdziesz na wizytówce Google.

Literatura:
[1]
Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228 ze zm.)
[2] Ustawa z dnia 13 czerwca 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1575 ze zm.)
[3] Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291 ze zm.).
* Stan prawny aktualny na dzień 30.08.2021 r.

zajęcie emerytury przez syndyka, upadłość konsumencka

Następny artykuł

Czy syndyk zajmie całą emeryturę?

Brak komentarzy

Anuluj