Najczęstsze pytania (FAQ)

Tutaj znajdziesz odpowiedź na najczęściej pojawiające się pytania z zakresu upadłości konsumenckiej. Każda odpowiedź znajduje swoje źródło w obowiązujących przepisach Autor na co dzień zajmuje się prowadzeniem postępowań upadłościowych w roli syndyka oraz pełnomocnika dłużnika. To jak zainteresowana?

Celem ułatwienia procesu odszukiwania informacji, odpowiedzi znajdziesz według następujących zakresów tematycznych.

  1. Wniosek o upadłość
  2. Masa upadłości
  3. Syndyk
  4. Plan spłaty wierzycieli

Wniosek o upadłość

Czy we wniosku należy podać numer telefonu?

Zgodnie z obowiązującym wzorem formularza nie ma takiego obowiązku. Jednak swoim klientom rekomenduje zamieszczenie tej informacji. W przypadku braków formalnych wniosku, osoby z sekretariatu sądowego niekiedy korzystają z tej możliwości i oprócz zawiadomienia pisemnego dzwonią bezpośrednio do dłużnika (zwłaszcza gdy działa bez profesjonalnego pełnomocnika).

Jedną z pierwszych czynności podejmowanych przez syndyka po otrzymaniu informacji o wyznaczeniu do pełnienia funkcji jest nawiązanie kontaktu z dłużnikiem. Jeśli w treści wniosku znajduje się numer telefonu, to syndyk chętnie z niego skorzysta. W efekcie skracamy czas trwania postępowania upadłościowego.

Czy we wniosku należy podać adres e-mail? 

Dłużnik nie ma obowiązku posiadania adresu poczty elektronicznej. W przypadku, gdy już taki adres posiada, to powinien go wskazać. W praktyce rzadko we wnioskach ten adres się znajduje, a szkoda. Może służyć, jako narzędzie do nawiązania pierwszego kontaktu syndyka z dłużnikiem.

Czy można złożyć wniosek o upadłość bez udziału profesjonalnego pełnomocnika (adwokata/radcy prawnego)?

W przypadku wniosku o ogłoszenie upadłości nie obowiązuje przymus adwokacko-radcowski. W rezultacie taki wniosek można przygotować i złożyć w sądzie samodzielnie. Warto przy tym pamiętać, że pismo to powinno spełniać wymogi formalne przewidziane w przepisach prawa upadłościowego oraz w Kodeksie postępowania cywilnego.

Co w przypadku gdy we wniosku o ogłoszenie upadłości podamy nieprawdziwe dane?

Za podanie przez dłużnika nieprawdziwych danych grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Tej samej karze podlega, kto będąc dłużnikiem podaje sądowi nieprawdziwe informacje co do stanu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Sankcje przewidziane w przepisach są surowe, warto więc rzetelnie wypełnić wniosek.

Jakie składniki majątku wskazać we wniosku o ogłoszenie upadłości? 

Co do zasady wskazujemy cały majątek. We wnioskach dłużnicy często pomijają sprzęt RTV i AGD znajdujący się na wyposażeniu mieszkania, co jest błędem. Mimo tego, że w większości przypadków nie będzie podlegał on zajęciu (wyłączenie kodeksowe), to należy wymienić ten majątek w treści wniosku.

Czy we wniosku upadłościowym należy podać wysokość środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych? 

Tak, w treści wniosku podajemy stan rachunków bankowych na dzień jego sporządzania. Informacja ta pomoże syndykowi w następnym etapie postępowania (likwidacja masy upadłości).

Skąd pobrać wzór wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Wniosek składa się na dedykowanym formularzu. Jego wzór został określony w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości (dostępny tutaj).

Czy we wniosku wskazujemy kwoty zgromadzone na rachunkach SKOK oraz inne należności?

We wniosku o ogłoszenie upadłości wskazujemy należności przysługujące względem SKOKów oraz innych podmiotów. W praktyce obowiązek ten często sprowadza się do wpisania kwoty zgromadzonej na rachunkach w konkretne kasie oszczędnościowo-kredytowej. Jeśli pożyczyliśmy komuś pieniądze (np. sąsiadowi 500 PLN), to również powinniśmy wymienić tę wierzytelność w spisie.

Masa upadłości

Syndyk

Czy korespondencja pocztowa po ogłoszeniu upadłości będzie trafiać do syndyka? 

W uproszczonej upadłości konsumenckiej nie wprowadzono przekierowania korespondencji dłużnika na rzecz syndyka. Natomiast w przypadku, gdy postępowanie będzie toczyć się na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców, to takie przekierowanie będzie stosowane. Podsumowując, to czy korespondencja pocztowa będzie trafiać do syndyka zależy od trybu prowadzenia postępowania upadłościowego (decyduje o tym sąd).

Plan Spłaty Wierzycieli