Udziały w Good People HR sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert dotyczący udziałów w spółce GOOD PEOPLE HR sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w postepowaniu upadłościowym toczącym się pod sygnatura akt VIII GUp 103/21/S.

Przedmiotem pisemnego konkursu ofert jest pięćdziesiąt (50) udziałów o wartości nominalnej 2 500 złotych w GOOD PEOPLE HR sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000536474, NIP: 5213685585, wchodzących w skład masy upadłości w sprawie pod sygnatura akt VIII GUp 103/21/S (dalej jako: „Udziały”).

Cena minimalna (wywoławcza) Udziałów wynosi 300 zł netto (trzysta złotych 00/100).

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie pisemnej oferty w języku polskim, osobiście w kancelarii syndyka albo przesyłką pocztowa – listem poleconym lub przesyłką kurierska, o których mowa w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (decyduje data wpływu dokumentu do kancelarii syndyka, a nie data nadania), w terminie do godz. 12.00 dnia 31 października 2022 r. w zamkniętych i zapieczętowanych kopertach na adres:

Konrad Siekierda
ul. Dąbrowskiego 20/2
30-532 Kraków

Otwarcie ofert odbędzie się o godzinie 13.00 dnia 31 października 2022 r. w siedzibie kancelarii syndyka.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży lub unieważnienia procedury sprzedaży, w każdym czasie bez podania przyczyny.

Załączniki:
1) Regulamin
2) Formularz ofertowy