zabezpieczenie finansowe, sprzedaż elektroniki

Zabezpieczenie finansowe dla wprowadzających elektronikę

Handel internetowy kwitnie. Jednym z największych beneficjentów tego stanu jest dział sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W szczególności urządzenia i narzędzia przeznaczone dla gospodarstw domowych. Polacy chętnie kupują elektronikę za pośrednictwem sklepów internetowych. Wygoda, możliwość porównania ceny, szybka przesyłka oraz liczne promocje sprawiają, że koszyki zakupowe pękają w szwach. Wszystko wskazuje, ze ten trend będzie tylko przybierał na fali, a zachowania działania konsumentów w coraz większym stopniu przeniosą się do sieci.

Osoby zainteresowane założeniem firmy sprzedającej elektronikę na krajowym rynku powinny sprawdzić regulacje prawne ich dotyczące. W szczególności mam na myśli ustawę o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. To właśnie tam znajdują się przepisy określające zasady obrotu tymi produktami na terytorium Polski. Dzisiaj zajmiemy się tematyką zabezpieczeń finansowych dla wprowadzających sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych. Temat ważny i często pomijany przez przedsiębiorców.

Jakie są rodzaje zabezpieczeń?

Przedsiębiorca prowadzący działalność polegająca na obrocie sprzętem elektronicznym np. sprowadzający elektronikę z Chin lub innego kraju Azji Wschodniej powinien zapewnić, że roszczenia z tytułu opłaty produktowej zostaną w całości w terminie uregulowane.

Z kolei opłata produktowa jest pochodną nieosiągnięcia minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu, poziomu odzysku lub poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu. Więcej na jej temat przeczytasz w osobnym wpisie. Przechodząc do meritum, zabezpieczenie finansowe może przyjąć formę:

  • depozytu wpłacanego na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego,
  • gwarancji ubezpieczeniowej złożonej do marszałka województwa,
  • gwarancji bankowej złożonej do marszałka województwa.

Najczęściej przedsiębiorcy decydują się na wybór pierwszej możliwości i wpłacając depozyt na właściwy rachunek urzędu marszałkowskiego (UM). Pozostałe rozwiązania mogą znaleźć zastosowanie przy większych wolumenach transakcji, gdzie pozyskanie gwarancji ma sens ekonomiczny.

Do kiedy należy wnieść zabezpieczenie?

Co do zasady wprowadzający sprzęt elektroniczny jest obowiązany do wniesienia zabezpieczenia finansowego do dnia 30 czerwca roku, którego dotyczy zabezpieczenie. Przykładowo, za 2021 rok wpłacamy odpowiednią sumę na rachunek UM do 30 czerwca 2021. Płacimy „z góry” za cały rok kalendarzowy. Tak to działa.

Natomiast osoba, która rozpoczyna działalność w zakresie wprowadzania sprzętu do obrotu jest zobowiązana do wniesienia zabezpieczenia przed złożeniem wniosku o wpis do rejestru BDO. Warto sobie zapamiętać tę zasadę, żeby później nie było zaskoczenia, gdy urząd wezwie nas do wniesienia zabezpieczenia.

wprowadzanie sprzętu elektrycznego i elektronicznego do obrotu

Wprowadzanie elektroniki dla gospodarstwa domowych wiąże się z obowiązkiem ustanowienia zabezpieczenia finansowego

Jeśli mamy podpisaną umowę z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, to ten obowiązek spoczywa na tej organizacji. Jednak w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania takiej umowy automatycznie otwiera nam się 14 dniowy termin na wniesienie zabezpieczenia. Podobnie będzie w sytuacji otwarcia likwidacji, ogłoszenia upadłości lub wykreślenia z rejestru tego podmiotu.

Jak obliczyć wysokość zabezpieczenia?

Wysokość zabezpieczenia finansowego oblicza się jako iloczyn stawki opłaty produktowej oraz masy sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych. Nie ma tutaj nic skomplikowanego. Proste reguły. Podstawę obliczenia wysokości zabezpieczenia w przypadku:

  • wprowadzającego sprzęt wnoszącego zabezpieczenie finansowe przed złożeniem wniosku o wpis do rejestru – masa sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, który zamierza wprowadzić do obrotu w danym roku kalendarzowym,
  • wprowadzającego sprzęt wpisanego do rejestru – masa sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, wprowadzonego do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym.

Podsumowując, jeśli dopiero zaczynasz sprowadzać elektronikę w danym roku to konieczne będzie oszacowanie masy sprzętu, który wprowadzisz w danym roku. Natomiast jeśli prowadzisz już działalność, to bierzesz masę z poprzedniego roku kalendarzowego. Czy wszystko jasne?

Do obliczenia wysokości zabezpieczenia potrzeba jeszcze informacji o drugiej części równania, czyli wartości stawek opłaty produktowej dla poszczególnych grup sprzętu. Dane te znajdziesz w załączniku do rozporządzeni Ministra Środowiska z 14 czerwca 2018 roku.

Stawki opłaty produktowej dla poszczególnych grup sprzętu

Stawka za 1 kg wprowadzonego sprzętu kształtuje się na stałym poziomie i wynosi 1,8 zł. Za wyjątkiem lamp, dla których ustawodawca ustawił kilkukrotnie wyższą poprzeczkę. Dysponując informacjami o masie sprzętu i wartość stawek możesz spokojnie obliczyć w wysokość zabezpieczenia finansowego.

Masz problem z zabezpieczeniem finansowym? Zapraszam do konsultacji. Wystarczy, że napiszesz na adres kancelaria@konradsiekierda.pl

Kiedy marszałek rozliczy zabezpieczenie?

Marszałek województwa w terminie do dnia 30 października roku następującego po roku kalendarzowym, w którym wniesiono zabezpieczenie finansowe, dokonuje rozliczenia tego zabezpieczenia. Przykładowo, zabezpieczenie wniesione w 2021 roku, zostanie rozliczone do 30 października 2022 r. Niestety, trochę to zajmuje.

W przypadku stwierdzenia, że wprowadzający sprzęt nie osiągnął wymaganego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu oraz nie wniósł opłaty produktowej, marszałek województwa orzeka, w drodze decyzji, o przeznaczeniu środków pochodzących z zabezpieczenia finansowego na poczet pokrycia opłaty produktowej. Nie osiągnęliśmy poziomów oraz nie wpłaciliśmy opłaty produktowej, to urząd potrąci odpowiednią kwotę z zabezpieczenia.

Jeżeli ze sprawozdania rocznego wynika, że wprowadzający sprzęt osiągnął wymagany poziom zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu, marszałek województwa orzeka, w drodze decyzji, o zwrocie wniesionego przez niego zabezpieczenia finansowego. Jeśli dowieziemy ustawowe poziomy, to mamy zwrot zabezpieczenia w całości.

Ten moment, kiedy otrzymujesz zwrot zabezpieczenia z urzędu

W przypadku wniesienia zabezpieczenia finansowego w formie depozytu wpłacanego na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego zwrot zabezpieczenia finansowego następuje w kwocie nominalnej zabezpieczenia finansowego w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o zwrocie stała sią ostateczna, oraz po wskazaniu przez wprowadzającego sprzęt rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu.

Chcesz dołączyć do Grupy?

Specjalnie dla osób poszukujących informacji na temat rejestru BDO stworzyłem dedykowaną grupę na Facebooku. Jej zadaniem jest łączenie ludzi mających doświadczenie z gospodarką odpadami, dzielenie się wiedzą oraz wzajemna pomoc. Rozwiązujemy problemy, odpowiadamy na pytania i na bieżąco monitorujemy sytuację. Chcesz dołączyć?

Mam dla Ciebie specjalne zaproszenie. Wystarczy, że naciśniesz w link wskazany tutaj lub przycisk poniżej. Dzięki temu będziesz mógł korzystać z wiedzy i doświadczeń członków Grupy. Wszystko bezpłatnie. Z zachowaniem odpowiednich standardów dyskusji i wzajemnego szacunku. Zdecydowanie warto skorzystać z tej możliwości. Przekonaj się sam!

Potrzebujesz porady?

Obowiązek wniesienia zabezpieczenia finansowego to nie jedyna przeszkoda stojąca na drodze przedsiębiorcy handlującego elektroniką. To tylko jeden z wielu wymogów, które trzeba spełnić, żeby legalnie wprowadzać ten sprzęt na rynek. Działanie sprzeczne z prawem może doprowadzić do nałożenia surowych kar finansowych przez umocowane organy. A tego raczej nie chcesz, prawda?

Dlatego wszystkich przedsiębiorców zachęcam do sumiennego zapoznania się z wymogami ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz towarzyszącymi im rozporządzeniami. Nie wspominając już o regulacjach na szczeblu unijnym lub projektach aktów prawnych. Jeśli nie masz na to wszystko czasu, to mam dla Ciebie propozycję. Zapraszam do współpracy.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w kwestiach BDO (rejestracja, ewidencja, sprawozdania oraz inne sprawy) napisz do mnie na adres kancelaria@konradsiekierda.pl lub wypełnij formularz kontaktowy. Sprawnie i bezproblemowo załatwimy Twoją sprawę. Garść opinii o współpracy ze mną znajdziesz na wizytówce Google.

Brak komentarzy

Anuluj