zezwolenie na sprzedaż detaliczną alkoholu

Zezwolenie na sprzedaż detaliczną alkoholu

Załóżmy, że zamierzasz założyć sklep, restaurację, bar lub innego rodzaju działalność, gdzie chciałbyś sprzedawać alkohol klientom detalicznym. Jedną z pierwszych czynności jakie musisz wykonać jest uzyskanie odpowiedniego zezwolenia.

W branży powszechnie używa się nazwy “koncesja“. Z prawnego punktu widzenia nie jest to jednak właściwe określenie, ponieważ koncesje wydają inne organy, działalność ta jest ściśle reglamentowana i wymaga spełnienia warunków określonych w szczegółowych ustawach (np. koncesja na obrót paliwami ciekłymi). Zatem pozostańmy przy prawidłowej nomenklaturze.

Gdzie znajdę informacje?

Zagadnienia związane z wydawaniem zezwoleń reguluje ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Właśnie w tym akcie znajdziesz większość informacji niezbędnych do uzyskania zezwolenia na sprzedaż detaliczną alkoholu. Dodatkowym źródłem będą wszelkiego rodzaju rozporządzenia, akty prawa miejscowego oraz regulacje na szczeblu unijnym.

Rodzaje zezwoleń

Ustawodawca wyróżnia 3 podstawowe rodzaje zezwoleń na sprzedaż detaliczną alkoholu:

 1. do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo;
 2. powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);
 3. powyżej 18% zawartości alkoholu.

Jeśli zamierzasz sprzedawać w swojej ofercie piwo, wino oraz wódkę to będziesz potrzebował każdego z nich. Zatem trzeba się trochę nagimnastykować. Zezwolenia można również podzielić ze względu na charakter prowadzonej działalności:

 • gastronomia – sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (bary, restauracje, wielokrany);
 • detal – sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy, markety);
 • catering – sprzedaż napojów alkoholowych przez przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę.

W zależności od tego, jakie alkohole zamierzasz sprzedawać oraz jaką działalność prowadzisz, wymagania stawiane będę trochę się różnic. Dobrze wcześniej zorientować się, na czym polegają te odmienności i przygotować się do przebrnięcia całej procedury.

Zezwolenie na sprzedaż detaliczną alkoholu

Kto wydaje zezwolenie?

Organem właściwym do wydania zezwolenia będzie wójt, burmistrz, prezydent miasta.

Ile wynosi opłata?

I) Dla rozpoczynających

Opłata jest uzależniona od rodzaju sprzedawanego alkoholu i wynosi odpowiednio:

 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
 • 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłata ta dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność w danym roku. Pamiętaj, że w roku nabycia zezwolenia opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. Opłatę obliczamy zgodnie ze wzorem:

525 zł lub 2100 zł ÷ liczba dni w roku × liczba dni do końca roku kalendarzowego

II) Dla posiadających zezwolenie

Przedsiębiorca, który posiada już zezwolenie również musi wnosić opłatę, a jej wysokość jest zależna od wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim. Jeśli przekroczyła ona:

 • 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
 • 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
 • 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

W przypadku, gdy wartość sprzedaży nie przekroczyła ww. wartości, wysokość opłaty ustala się w stawkach podstawowych, odpowiednio 525 i 2100 zł.

Jednorazowe zezwolenie

Ustawodawca wprowadził również możliwość uzyskania tzw. jednorazowego zezwolenia. Umożliwia ono podmiotom posiadającym jeden z rodzajów zezwolenia detalicznego, sprzedaż alkoholu na wszelkiego rodzaju festynach, piknikach, festiwalach.

Zezwolenie takie jest ważne 2 dni. Podobnie, jak we wcześniejszych przypadkach również należy uiścić opłatę. Jej wysokość jest uzależniona od rodzaju sprzedawanego alkoholu. Opłata za jednorazowe zezwolenie wynosi odpowiednio:

 • 43,75 zł  dla zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów do 4,5% alkoholu oraz piwa;
 • 43,75 zł  dla zezwolenia na sprzedaż i podawanie alkoholu powyżej 4,5% do 18% alkoholu oprócz piwa;
 • 175 zł dla zezwolenia na sprzedaż i podawanie alkoholu powyżej 18% alkoholu.

Wniosek składa się do wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce sprzedaży (lokalizacja imprezy).

Jak widzisz sprawa otrzymania zezwolenia na sprzedaż detaliczną alkoholu nie jest taka łatwa, oczywista i przyjemna. Przed podjęciem pierwszych kroków warto dokładnie zapoznać się z ustawą i zrozumieć rządzące nią mechanizmy. Jeśli potrzebujesz mojego wsparcia napisz na konrad.siekierda@gmail.com

Brak komentarzy

Anuluj