licencja, syndyk, doradca restrukturyzacyjny

Jak zostać doradcą restrukturyzacyjnym?

Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestię uzyskiwania licencji doradcy restrukturyzacyjnego (dawniej syndyka) jest ustawa z 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego. W treści tego dokumentu znajdziemy niemal wszystkie informacje na temat procesu zdobywania uprawnień.

Cały katalog wymogów został wskazany w art. 3 ust. 1 wspomnianej ustawy. Trzeba przyznać, że kandydat do wykonywania zawodu doradcy nie ma łatwej i przyjemnej drogi do przebycia. Zerknijmy, jakie dokładnie przesłanki należy spełnić, żeby móc ubiegać się o licencję. Według ustawodawcy licencję może uzyskać osoba fizyczna, która:

 1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 2. zna język polski w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy lub zarządcy;
 3. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. ukończyła wyższe studia i uzyskała tytuł magistra lub równorzędny w państwie, o którym mowa w pkt 1;
 5. posiada nieposzlakowaną opinię;
 6. w okresie 15 lat przed złożeniem wniosku o licencję doradcy restrukturyzacyjnego przez co najmniej 3 lata zarządzała majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem lub jego wyodrębnioną częścią w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie, o którym mowa w pkt 1;
 7. nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 8. nie jest podejrzana albo oskarżona o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 9. nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego;
 10. złożyła z pozytywnym wynikiem egzamin przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Ministra Sprawiedliwości;

Większość wymogów stawianych przez ustawodawcę nie powinno przysporzyć kandydatom specjalnych trudności. Umiejętność posługiwania się językiem polskim, posiadanie obywatelstwa RP oraz zdolność do czynności prawnych, to absolutne minimum.

W punkcie 4 ustawy wskazano, że należy ukończyć studia wyższe i uzyskać tytuł magistra lub równorzędny. Wśród kandydatów często panuje przekonanie, że zawód ten mogą wykonywać jedynie osoby dysponujące kierunkowym wykształceniem – studia z zakresu ekonomii lub prawa.

Prawda jest jednak inna i wystarczy sam fakt posiadania wykształcenia wyższego (+ tytuł magistra), bez względu na kierunek, który się ukończyło. Nie ulega wątpliwości, że na początkowym etapie kariery zawodowej łatwiejsze zadanie będą mieli prawnicy i ekonomiści. Wynika to z zakresu tematycznego studiów oraz charakteru wykonywanego zawodu.

Czy egzamin na doradcę restrukturyzacyjnego jest trudny?

Jednym z kluczowych wymogów jest konieczność złożenia z wynikiem pozytywnym dedykowanego egzaminu. Jego organizatorem jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Składa się z dwóch podstawowych części:

 • test,
 • zadanie problemowe.

Test składa się z 100 pytań jednokrotnego wyboru z trzema wariantami odpowiedzi. Na jego rozwiązanie mamy całe 100 minut. Zakres tematyczny obejmuje głównie prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne, prawo gospodarcze publiczne i prywatne oraz podstawy ekonomii i zarządzania.

Z kolei zadanie problemowe polega na opracowaniu pisemnych odpowiedzi na pytania wynikające z konkretnego stanu faktycznego. W tej części zdający musi wykazać się znajomością przepisów prawa oraz ich praktycznym zastosowaniem. Na przygotowanie wszystkich odpowiedzi zdającemu przysługuje 180 minut.

To złożony egzamin i wymaga kompleksowego przygotowania. W szczególności należy skupić się na zdobyciu umiejętności pozwalających na rozwiązanie zadania problemowego. Statystyki zdawalności oscylują w granicach 50% i poziom ten utrzymuje się od wielu lat. Czy jest to wysoki lub niski próg? Oceń sam.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób poradziłem sobie z egzaminem na doradcę restrukturyzacyjnego, to dokładny opis moich zmagań znajdziesz tutaj. Bez koloryzowania i zbędnych komentarzy – konkretnie tak jak było.

Jak spełnić wymóg zarządzania majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem lub jego wyodrębnioną częścią?

Jedno z najczęściej zadawanych pytań, z jakim przyszło mi się zmierzyć po zdaniu egzaminu w 2019 roku. Ze względu na sposób zapisu tego wymogu budzi on wiele kontrowersji i wątpliwości. Należałoby się zastanowić czy nie warto byłoby zmienić redakcji tego przepisu? O tym zadecyduje już jednak wszechwiedzący legislator.

Spełnienie tego wymogu jest prostsze niż może wydawać się na pierwszy rzut oka. Wcale nie trzeba zarządzać majątkiem upadłego lub pracować w biurze syndyka, a właśnie w ten sposób, przesłanka ta jest często interpretowana.

W zupełności wystarczy prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek, na przykład w formie JDG, jako wspólnik spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komplementariusz w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej. Członkowie zarządu w spółkach kapitałowych również nie powinni mieć problemu ze spełnieniem tej przesłanki.

Do kręgu takich osób nie można jednak zaliczyć członków organów nadzorczych, pełnomocników, wspólników pozbawionych prawa prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania.

Celem tego przepisu jest to, żeby zawód doradcy restrukturyzacyjnego wykonywały osoby dysponujące praktycznym doświadczeniem w prowadzeniu biznesu. Nie wystarczy wiedza teoretyczna zdobyta na studiach wyższych i tytuł magistra. Należy wykazać się umiejętnościami radzenia sobie w trudnej, rynkowej rzeczywistości.

Grupa dla kandydatów na doradców – mogę dołączyć?

Specjalnie do osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego stworzyłem dedykowaną Grupę na Facebooku. Znajdziesz w niej szereg wartościowych informacji o samym egzaminie oraz poznasz inne osoby zainteresowane zdobyciem państwowych uprawnień. Masz ode mnie specjalnie zaproszenie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o egzaminie na DR, sposobach przygotowania, procedurze uzyskiwania licencji, to zapraszam do skorzystania z mojej oferty i zakupu Poradnika. Opracowany właśnie z myślą o osobach zamierzających przystąpić do egzaminu. Znajdziesz tutaj.

Komentarz

Anuluj

 1. Dzień dobry,
  dziękuję za ogromna dawkę wiedzy na ten temat. Mam pytanie. Jeżeli chodzi o kryterium prowadzenia działalności gospodarczej, to czy może być to działalność nieprzynosząca żadnych przychodów? Czy założenie działalności tylko na potrzeby spełnienia warunku zarządzania majątkiem upadłego, bez podejmowania żadnych czynności związanych z działalnością gospodarczą pozwoli spełnić niniejszy warunek? Samo zarejestrowanie działalności, utrzymywanie jej i odprowadzania składek przez 3 lata jest wystarczające? Stricte jakie dokumenty należy złożyć, żeby udokumentować zarządzanie przez 3 lata majątkiem upadłego?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.